College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Biociden

Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren. Ze zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.

Biociden worden onderverdeeld in 22 producttypen. Biociden zijn bijvoorbeeld houtverduurzamingsmiddelen, aangroeiwerende verven, desinfectantia of insecticiden. De werkzame stof in een biocide kan een natuurlijke olie of extract zijn, een chemische stof of een micro-organisme, een virus of een schimmel. Er is geen sprake van een biocide, indien de werking van het middel louter een fysieke of mechanische is.

Waarop worden biociden beoordeeld?

Biociden mogen alleen worden verhandeld en gebruikt in Nederland, als ze zijn toegelaten. Daartoe beoordeelt het Ctgb de biociden op werking en risico's op de volgende onderwerpen:
  • de werkzaamheid
  • de effecten op het milieu
  • de effecten op de mens
  • de fysisch chemische eigenschappen
Om de beoordeling uit te voeren maakt het Ctgb gebruik van een meetlat: het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor wet- en regelgeving, nationaal en internationaal beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren.

Meer informatie: Toetsingskader

Hoe beoordelen we?

Om een toelating voor een biocide te verkrijgen dient u een aanvraagdossier op te stellen. Hierin staat allerlei informatie over het middel en het gebruik hiervan. Bij het indienen van een aanvraag wordt allereerst vastgesteld of de werkzame stoffen die in het middel voorkomen al in Europa zijn toegelaten. Dit is van invloed op de te volgen procedures.

Er zijn verschillende procedures en dossiervereisten afhankelijk van het soort toelating dat wordt aangevraagd.

Meer informatie: Aanvraagtypen

Evaluation Manuals

Het Ctgb ontwikkelt zogenaamde Evaluation Manuals. Dit zijn technische interne werkinstructies, waarin informatie, normen en rekenmodellen staan die gebruikt worden om de beoordelingen uit te voeren. Ze beslaan zowel de Europese, als de nationale toelatingseisen voor biociden en zijn verdeeld in 8 domeinen.

De Evaluation Manuals worden regelmatig aangepast aan nieuwe geldende wet- en regelgeving en worden gepubliceerd in het Engels.

Meer informatie: Evaluation Manuals