College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een aanvraag voor een toelating van de Unie

Als u uw biocide in de hele Europese Unie op de markt wilt brengen, kunt u nu toelating op Unieniveau aanvragen. Dit aanvraagtype is in eerste instantie alleen mogelijk voor biociden met een toepassing in PT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 18 en 19 (zie producttypen), op voorwaarde dat de omstandigheden en de manier van toepassing van het middel gelijk is in alle Europese lidstaten.

Aanvragen voor een toelating van de Unietoelating, worden ingediend bij ECHA; de aanvrager bevestigt daarbij dat voor de biocide in de gehele Unie soortgelijke gebruiksomstandigheden gelden, deelt het agentschap de naam mee van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die hij voor de beoordeling van de aanvraag voorstelt en bezorgt het de schriftelijke bevestiging dat die bevoegde autoriteit ermee instemt de aanvraag te beoordelen. Die bevoegde autoriteit wordt de beoordelende bevoegde autoriteit. Op basis van het Product Assessment Report van de evaluerende lidstaat brengt ECHA advies uit aan de Europese Commissie.

Met een toelatingsbesluit van de Commissie mag het middel in alle lidstaten op de markt worden gebracht. Lidstaten kunnen verzoeken doen om bepaalde condities aan te passen, specifiek voor hun land. Indien u een aanvraag voor een toelating van de Unie wilt doen, en u wilt dat Nederland de beoordelende lidstaat wordt, vragen wij u om contact op te nemen met de accountmanager biociden Marcel Hulsman bij het Ctgb.