College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen

Een gewasbeschermingsmiddel is een mengsel met een of meer werkzame stoffen bestemd om te worden gebruikt om:
  • planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking daarvan te voorkomen; 
  • levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om voedende stoffen;
  • plantaardige producten te bewaren;
  • ongewenste planten te doden; 
  • delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten te remmen of te voorkomen. 

Waarop worden gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld?

Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden verhandeld en gebruikt in Nederland, als ze zijn toegelaten. Daartoe beoordeelt het Ctgb de middelen op werking en risico's op de volgende onderwerpen:
  • de werkzaamheid
  • de effecten op het milieu
  • de effecten op de mens
  • de fysisch chemische eigenschappen
Om de beoordeling uit te voeren maakt het Ctgb gebruik van een meetlat: het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor wet- en regelgeving, nationaal en internationaal beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren.

Lees meer over het toetsingskader van gewasbeschermingsmiddelen.

Hoe beoordelen we?

De aanvrager van een gewasbeschermingsmiddel stelt een aanvraagdossier op. Hierin staat allerlei informatie over het middel en het gebruik hiervan.
De beoordeling van een aanvraag start met de intake fase. Het Intake-team toetst de aanvraag eerste aan onze kwaliteitsnormen en controleert of het dossier alle elementen bevat die nodig voor de beoordeling van de aanvraag.
Ook wordt vastgesteld of de werkzame stoffen die in het middel voorkomen al in Europa zijn toegelaten. Dit is van invloed op de te volgen procedures. Er zijn verschillende procedures en dossiervereisten afhankelijk van het soort toelating dat wordt aangevraagd.

Zie ook:


Handleidingen

Het Ctgb ontwikkelt zogenaamde Manuals. Dit zijn technische interne werkinstructies, waarin informatie, normen en rekenmodellen staan die gebruikt worden om de beoordelingen uit te voeren. Ze beslaan zowel de zonale (Europese), als de nationale toelatingseisen voor gewasbeschermingsmiddelen.

De manuals worden regelmatig aangepast aan nieuwe geldende wet- en regelgeving en worden gepubliceerd in het Engels.

Zie ook: Handleidingen