College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanvraagformulieren

Uit het wettelijk kader vloeit voort dat voor een aanvraag voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel gebruik gemaakt moet worden van het toepasselijke aanvraagformulier dat door het Ctgb is vastgesteld.

Algemene instructie

De algemene instructie zet voor aanvragers op een zo toegankelijk mogelijke wijze uiteen hoe een aanvraag moet worden ingediend, aan welke vereisten deze moet voldoen, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en welke termijnen daarvoor gelden voor de aanvrager, maar ook voor het Ctgb zelf.
Zie voor de gestelde eisen aan een middelnaam de beleidsregel Naamgeving toegelaten biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Naast deze algemene instructie zijn bij specifieke aanvraagvormen (administratieve en kleine aanvragen) specifieke instructies of toelichtingen beschikbaar.
Het Ctgb is bij wet gehouden aan de regels voor databescherming. Dat betekent dat, indien wordt verwezen naar data van derden, de aanvrager moet aantonen hier het recht toe te hebben. Dit wordt geregeld via een Letter of Access.

Alleen getekende formulieren nog op papier

De afgelopen jaren heeft het Ctgb geïnvesteerd in een digitaal  document managementsysteem. Per 1 januari 2015 hoeven daarom alleen de getekende formulieren (aanvraagformulier, Letter of Access en Verklaring van geen bezwaar voor zover van toepassing) nog op papier te worden ingediend. Alle bijlagen (studierapporten, statements e.d.) hoeven dus uitsluitend nog digitaal te worden ingediend.

Hieronder staan de aanvraagformulieren vermeld. Wanneer u niet weet welk aanvraagformulier u moet gebruiken, neem dan contact op met onze servicedesk.

Aanvraagformulieren gewasbeschermingsmiddelen

Aanvraag type

Vastgestelde formulieren

Algemene informatie
General information
Algemene instructie
General instruction (currently in Dutch)
Instructie opstellen WG
Was-wordt lijst DTG 2.0 naar DTG 2.1

Instructie opstellen GAP
Letter of Access
Toelichting Letter of Access
Zonale aanvraag Nederland ZRMS
Zonal application


Let op
Mogelijk dient u een aanvraag voor comparative assessment in te dienen; lees hier verder.


Note
Probably an application for comparative asssessment is necessary; read more here

Form Notify Zonale Application
Form G- ZRMS

Toelichting Form G - ZRMS
Explanation Form G-ZRMS

Aanvraag Comparative Assessment

Instructie opstellen WG (versie 2.2)
WG Format 2.2 Professioneel NL
WG format 2.2 Niet-professioneel NL

Instructie opstellen GAP
GAP table of uses (WORD-format)
Appendix Reference list
Appendix Reference list vertebrates

Zonale aanvragen Nederland niet ZRMS (CMS)
Zonale Applicatie Netherland nZRMS (CMS)


Let op
Mogelijk dient u een aanvraag voor comparative assessment in te dienen; lees hier verder.


Note
Probably an application for comparative asssessment is necessary; read more here

Form G - nZRMS
Toelichting Form G + M - nZRMS
Explanaton Form G + M - nZRMS

Aanvraag Comparative Assessment

Instructie opstellen WG (versie 2.2)

WG Format 2.2 Professioneel NL
WG format 2.2 Niet-professioneel NL

Instructie opstellen GAP

GAP table of uses (WORD-format)
Appendix Reference list
Appendix Reference list vertebrates

Wederzijdse erkenning
Mutual Recognition

Form WERG
Toelichting Form WERG
Explanation Form WERG

Instructie opstellen WG (versie 2.2)
WG Format 2.2 Professioneel NL
WG format 2.2 Niet-professioneel NL

Instructie opstellen GAP
GAP table of uses (WORD-format)
Appendix Reference list
Appendix Reference list vertebrates
Appendix Composition Statement
Instruction Composition Statement

Kleine toepassing
Minor Uses

Form NL KUG
Toelichting Form NL KUG
Explanation Form NL KUG

Instructie opstellen WG (versie 2.2)

WG Format 2.2 Professioneel NL 

WG format professioneel 1.0

Instructie opstellen GAP

GAP table of uses (WORD-format)
Appendix Reference list
Appendix Reference list vertebrates

Afgeleide toelatingen
Derived authorisation

Form AG
Instructie aanvraag AG
Instruction Form AG

Vergunning voor parallelhandel
Parallel trade permit

Form PAG
Instructie aanvraag PAG
Instruction Form PAG

Kennisgeving invoer parallelle vergunning gewas

Proefontheffing
Exemption for trial purposes

Form PG
Toelichting aanvraagformulier PG
Explanation Trial Permit

Verplichte Melding Oogsttijdstip

Verzoek om inlichtingen dierproeven
Request for information animal testing

Form VIG
Instructie aanvraag VIG
Explanation request form for
Information on animal testing

Appendix Composition Statement
Instruction Composition Statement

Wijziging WGGA/WG Nederland specifieke vereisten
Amendment WGGA/WG Netherlands-specific requirements

Form NLWG
Toelichting aanvraagformulier NLWG
Explanation Form Amendment NLWG

Instructie opstellen WG (versie 2.2) 

WG Format 2.2 Professioneel NL
WG format 2.2 Niet-professioneel NL

WG format professioneel 1.0
WG format niet-professioneel 1.0

Instructie opstellen GAP
GAP table of uses (WORD-format)
Appendix Reference list
Appendix Reference list vertebrates

Overgangsrecht herregistraties onder de verordening Gewasbeschermingsmiddelen
Application for re-registration


Form G overgangsrecht / re-registration
Toelichting Form G overgangsrecht
Explanation Form G for re-registration

Instructie opstellen WG (versie 2.2)
WG Format 2.2 Professioneel NL
WG format 2.2 Niet-professioneel NL

WG format professioneel 1.0
WG format niet-professioneel 1.0

Instructie opstellen GAP

GAP table of uses (WORD-format)
Appendix Reference list
Appendix Reference list vertebrates

Aanvraag MRL
Application MRL

Form EU-MRL (NL)
Guidance Document on the MRL Setting Procedure 2016
Evaluation Report New data requirements 2015
Evaluation Report Old data requirements 2015

Aanvraag stoffen
Application active substances

De aanvraag voor een werkzame stof vindt op Europees niveau plaats en hierbij zijn alle lidstaten betrokken. Zie website EFSA.

Aanvraag toevoegingsstof
Application adjuvants

Form TT
Toelichting Formulier TT
Explanation Form TT

Mineure wijzigingen en intrekkingen
Minor amendments and withdrawals
Form WI
Toelichting formulier WI
Explanation Form WI

Exportverklaring
Export certicate

Form EXV
Toelichting exportverklaring
Explanation Export Certicate