College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Intakefase

De intakefase dient als een soort filter om tot kwalitatief goede dossiers te komen die vlot door het aanvraagproces kunnen lopen en om u de kans te geven fouten te herstellen. Na de intakefase heeft het Ctgb vastgesteld

  • Of het dossier van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.
  • Aan de hand van welke wetten en regelgeving de aanvraag wordt beoordeeld.
  • De inschatting voor de doorlooptijd en de bewerkingstijd.
  • Het bedrag voor de beoordelingskosten (indien van toepassing).

Het Ctgb biedt twee instrumenten aan om een kwalitatief goed dossier samen te stellen. Deze instrumenten kunt u gebruiken om de kwaliteit van het dossier te verbeteren en daarmee de slagingskans van uw aanvraag te vergroten. Voor het beantwoorden van vragen die u heeft als u aan de opbouw van uw dossier begint, kunt u een request for meeting (RFM) doen bij het Ctgb. Indien het dossier vrijwel compleet is en u heeft nog vragen of wilt een inschatting over de kwaliteit van uw dossier dan kunt een een pre-submission meeting (PSM) aanvragen bij het Ctgb.

De intakefase start zodra u uw dossier heeft ingediend en de aanvraagkosten (of indien van toepassing een voorschot; zie ook Tarievenbesluit) zijn voldaan. U bent als aanvrager verantwoordelijk voor uw dossier. Het is dus belangrijk om goed de instructies van het aanvraagformulier op te volgen en raadzaam eventuele adviezen die u tijdens een PSM of RFM heeft gekregen mee te nemen. De aanvragen voor biociden onder de verordening moeten via R4BP worden ingediend, de aanvragen voor biociden overgangsrecht en gewasbeschermingsmiddelen en stoffen dienen digitaal bij het Ctgb te worden aangeleverd. Het streven is om binnen 10 weken het intake proces te doorlopen.

Intake gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens de intake voor aanvragen voor gewasbeschermingsproducten wordt aan de hand van de  aandachtspuntenlijst per aspect bekeken of de aanvraag van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Deze aandachtspunten zijn al dan niet inhoudelijke punten die in de beoordelingsfase vaak leiden tot het opvragen van verdere informatie en dient als eerste leidraad. De aandachtspuntenlijst wordt op basis van ervaringen van beoordeelde dossiers jaarlijks ge-update. Het verdient aanbeveling om uw dossier voor indiening te toetsen naar deze aandachtspunten om daarmee uw dossier te optimaliseren.

De verdere afwikkeling hangt af van de mate waarin aandachtspunten zijn behandeld:

  • Indien het dossier van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen, zal dit aan de aanvrager gemeld worden en zal de intake afgerond worden.
  • Indien er in het dossier punten onduidelijk of onvolledig behandeld zijn, krijgt de aanvrager de lijst met verzochte extra informatie en zal de aanvrager verzocht worden om extra informatie.

Er dient te worden opgemerkt dat de aandachtspuntenlijst niet uitputtend is. Ook bij aanvragen die aan alle aandachtspunten voldoen kan extra informatie nodig zijn voordat deze alle elementen bevat die nodig zijn om met de beoordeling te kunnen starten.

De aandachtspuntenlijst voor de aanvraag van een biocide leest u hier.