College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toetsingskader Gewasbeschermingsmiddelen

Het Ctgb beoordeelt op basis van criteria, het zogenoemde toetsingskader. Dit kader is vastgelegd in Europese wetten. Deze regels gelden voor alle EU lidstaten, maar er kunnen landspecifieke regels en eisen bij gehanteerd worden.  

Europese harmonisatie

De Europese Unie vindt het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zeer belangrijk. Om dit in goede banen te leiden heeft de EU bindende wetgeving ontwikkeld die geldig is voor alle lidstaten: de zogenaamde "Europese Verordening voor het op de markt brengen van Gewasbeschermingsmiddelen". Op deze manier wordt gewerkt aan Europese harmonisatie. De individuele verschillen in beoordelingen tussen lidstaten worden kleiner gemaakt, zodat een aanvraag in één land ook kan worden erkend in een ander land via zogenaamde wederzijdse erkenningen.

Zie ook: Verordening gewasbeschermingsmiddelen

Nationale regels

Nederland heeft nationale wetgeving ontwikkeld over hoe om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Deze wetgeving voor beide domeinen is gecombineerd in:
Het Ctgb is verantwoordelijk voor de uitvoer van deze wet- en regelgeving.

Zie ook: Wet- en regelgeving

Technische uitwerking

Handleidingen

Het Ctgb ontwikkelt zogenaamde Manuals. Dit zijn technische interne werkinstructies, waarin informatie, normen en rekenmodellen staan die gebruikt worden om de beoordelingen uit te voeren. Ze beslaan zowel de zonale (Europese), als de nationale toelatingseisen voor gewasbeschermingsmiddelen.

De manuals worden regelmatig aangepast aan nieuwe geldende wet- en regelgeving en worden gepubliceerd in het Engels.

Zie ook: Handleidingen