College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Etikettering conform de CLP verordening

De CLP-verordening (1272/2008) regelt de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. Deze Europese verordening beschrijft de regels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen. Om wegwijs te worden in de CLP-verordening zijn een aantal ECHA guidance documenten beschikbaar.

Vanaf 1 juni 2015 is de CLP-verordening verplicht voor mengsels, dus ook voor alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De labelling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt voorgeschreven in het toelatingsbesluit. Het was daarom nodig het toelatingsbesluit aan te passen dat voldoet aan de eisen van de CLP-verordening.

Het CLP project heeft voorzien in de omzetting middels een notificatieprocedure die in samenwerking met de brancheorganisatie tot stand was gekomen. Het project is met goed gevolg in 2015 afgerond.
In de periode 2013-2015 zijn 745 besluiten voor moedertoelatingen genomen en 656 besluiten voor afgeleide toelatingen.

Voor producten die reeds in de handel waren gebracht, gelden overgangstermijnen. Voor mengsels die na 1 juni 2015 in de handel worden gebracht, geldt de verplichting om deze in te delen, etiketteren en verpakken volgens de CLP-verordening. Voor mengsels met de indeling en etikettering conform de Preparatenrichtlijn (DPD) die voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht, geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017. Gedurende de overgangstermijn hoeft voor deze mengsels de DPD indeling en etikettering niet te worden omgezet in een CLP indeling en etikettering.

Wanneer de etikettering van een product moet worden aangepast, bijvoorbeeld door een gewijzigde geharmoniseerde C&L voor een van de componenten (ATP wijziging), dient hiervoor een aanvraag voor wijzigingen van de etikettering te worden ingediend. Voor producten onder overgangsrecht kan dit middels een WI formulier voor mineure wijzigingen (optie 1.8). Voor middelen die onder de BPR vallen, moet de aanvraag ingediend worden via R4BP.