College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wat is het verschil tussen een gewasbeschermingsmiddel en een biocide?

Een gewasbeschermingsmiddel is een werkzame stof of preparaat dat één of meer werkzame stoffen bevat, bestemd of aangewend om:
  1. planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking daarvan te voorkomen;
  2. levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen;
  3. plantaardige producten te bewaren;
  4. ongewenste planten te doden; of
  5. delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen of te voorkomen.

Wanneer is een product een biocide?

Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren. Ze zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.
Er zijn diverse soorten biociden; voorbeelden van product typen zijn houtverduurzamingsmiddelen, aangroeiwerende verven, desinfectantia, insecticiden en repellents (zie producttype biociden).

De werkzame stof in een biocide kan een zogenaamde natuurlijke olie of extract zijn, een chemische stof of een micro-organisme, een virus of een schimmel. Er is geen sprake van een biocide, indien de werking van het middel louter een fysieke werking is.Medicijnen, vaccins en hieraan toegevoegde hulpstoffen vallen onder de Wet op de geneesmiddelen en niet onder de biocidenwetgeving c.q. dergelijke aanvragen worden door het Ctgb niet in behandeling genomen.
Zie ook de notitie 'Desinfecterende producten, afbakening tussen biociden en (dier-)geneesmiddelen'.