College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

College en secretariaat

Het Ctgb is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Ctgb wordt aangestuurd door de ministeries van Economische zaken en Infrastructuur en Milieu (biociden). Daarnaast zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij onderwerpen betreffende hun beleidsterreinen.

Het Ctgb bestaat uit het college en een secretariaat:
New_organogram2017

De collegeleden worden benoemd op grond van hun deskundigheid en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. Zie ook het reglement voor de werkwijze van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De belangrijkste taken van het college zijn:

  • Het nemen van besluiten omtrent de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de betrokken bewindslieden;
  • Goedkeuring van werkplan en begroting;
  • Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening.

Het college wordt ondersteund door het collegesecretariaat, dat beslissingen wetenschappelijk en administratief voorbereid. Gezamenlijk treden zij als eenheid naar buiten op. De secretaris van het college is tevens directeur van het secretariaat. In het "Besluit mandaat, volmachten, machtiging en vertegenwoordiging Ctgb 2011" heeft de directeur de doorverlening van mandaten, volmachten, machtigingen en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan medewerkers van het secretariaat geregeld.

Integriteit

Het Ctgb hanteert een gedragscode integriteit voor de medewerkers en een code voor de leden en plaatsvervangende leden van het college alsmede commissieleden. Daarnaast hanteert het Ctgb een individuele meldingsverklaring ter voorkoming van belangenverstrengeling en een geheimhoudingsverklaring ten behoeve van derden.
De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat nevenfuncties van collegeleden en plaatsvervangende collegeleden openbaar worden gemaakt. Voor de collegeleden gaat het hierbij in de eerste plaats om hun reguliere functie. Daarnaast zijn ook andere bestuursfuncties opgenomen. Voor de volledigheid is de nevenfunctie die de directeur-secretaris vervult ook bekend gemaakt.

Vergaderdata college:

25 januari 2017
22 februari 2017
22 maart 2017
26 april 2017
24 mei 2017
28 juni 2017
26 juli 2017
23 augustus 2017
27 september 2017
25 oktober 2017
22 november 2017
20 december 2017

Uw mening kenbaar maken

Vertegenwoordigers van NGO’s en individuele burgers mailen soms naar individuele Ctgb-medewerkers om standpunten kenbaar te  maken en/of het standpunt van het Ctgb te beïnvloeden. De individuele medewerkers zijn echter niet verantwoordelijk voor het oordeel van het Ctgb.


Het past in een democratische proces dat alle meningen gehoord kunnen worden. Daarom, wilt u een mening kenbaar maken met betrekking tot het werk van het Ctgb of de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, richt u dan tot het bestuur van het Ctgb (‘het college’) of tot de verantwoordelijke ministeries (gewasbeschermingsmiddelen: Economische Zaken, biociden: Infrastructuur en Milieu).