College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College bestaat uit de volgende leden:

Dhr. ir. J.F. de Leeuw (voorzitter, benoemd tot 01-04-2020)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur IZZ
 • Voorzitter RvC ICCO-coöperatie
 • Voorzitter RvC Qua Wonen (Krimpenerwaard)
 • Lid bestuur Stichting Beheer LZ Agro Kwaliteitsborging
 • Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer
 • Lid bestuur Abraham Kuyperfonds
 • Lid Wageningen Ambassadors


Mw. dr. ir. E. den Belder (lid, benoemd tot 01-01-2020)
DLO senior onderzoeker bij Plant en Research International Wageningen UR Wageningen

Expertise:

 • Integrated Pest Management & Biological Control
 • Sustainable agriculture
 • Functional Biodiversity
 • National and International Projects

Nevenfuncties:

 • Lid Technical Support Unit IPBES
 • Lid Technical Support Unit IPBES
 • Bestuurslid NGO GEMA Peru
 • Bestuurslid Stichting Beelden op de Berg


Dhr. D.H.J. van de Weerdt (lid, benoemd tot 01-01-2020)
Arts Maatschappij & Gezondheid/Medische Milieukunde KNMG (BIG-registratienummer 49024812301):

 • Senior adviseur milieu & gezondheid t.b.v. de GGD’en in Gelderland en Overijssel
 • Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) t.b.v. de Veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel

Expertise:

 • Humane toxicologie, risicobeoordeling humane gezondheid
 • Europees geregistreerd toxicoloog (registratienummer 08023)

Nevenfuncties:

 • Opleider 1e en 2e fase Netherlands School of Public and Occupational health (NSPOH)
 • Partner Bureau Medische Milieukunde Jans, Van den Hazel & van de Weerdt
 • Consultant voor WHO-PAHO


Dhr. Prof. dr. H.J.P. Eijsackers (lid, benoemd tot 01-02-2021)
Bijzonder hoogleraar aan het Environmental Institute of North West University at Potchefstroom (SA)

Expertise:

 • Ecotoxicologie
 • Bodem- en natuurbeheer

Nevenfuncties:

 • Commissie wetenschappelijke integriteit (WUR) (plv. vz)
 • Commissie van Toezicht van het RIVM
 • Wetenschappelijke begeleidingsgroep bruinvisonderzoek (EZ)
 • Wetenschappelijke begeleidingsgroep Oostvaardersplassen (SBB)
 • Beoordelingscommissie (vz) beleidsgericht deel NL polair programma (NWO)
 • Bestuur (vz) Stichting Beelden op de Berg
 • Bestuur (vz) Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen


Mw. Prof. dr. A.P. van Wezel (lid, benoemd tot 01-01-2018)
Principal scientist - Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid (KWR), Hoogleraar ‘Waterkwaliteit en Gezondheid’, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht

Expertise:

 • Risicobeoordeling op het gebied van milieu en waterkwaliteit

Nevenfuncties:

 • Lid Gezondheidsraad – Signaleringscommissie Gezondheid en Milieu
 • Voorzitter (bij piket) Crisis Expert Team milieu en drinkwater
 • Lid Supervisory board Postdoctorale Opleiding Toxicologie
 • Lid Editorial board ‘Reviews of Environmental Contamination and Toxicology’
 • Lid Wetenschappelijke adviesgroep KIBO (Kennis en innovatieprogramma bodem en ondergrond) 
 • Lid Bestuur Stichting International Water Conferences 
 •  Incidenteel jury werk voor NWO en STW


Plaatsvervangende leden:

Dhr. dr. ir. W.A.J. de Milliano (plaatsvervangend lid, benoemd tot 01-01-2020)
Deelnemer Agrarisch Familiemaatschap

Expertise:

 • Plantenziektekundige en gewasspecialist (veld-, tuinbouw-, sier- en kleine gewassen)
 • R&D mondiale projecten en teambegeleiding
 • Resistentieontwikkeling (o.a. van schimmels)
 • Biologische bestrijding van ziekten en plagen

Nevenfuncties (via verkiezing, onbezoldigd):

 • Bestuurslid en redactielid Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws-Vlaanderen ’t Duumpje
 • Bestuurslid Zmf (vertegenwoordiger ’t Duumpje)
 • Lid van het college van Directeuren bij ‘Africa Harvest’


Dhr. dr. ir. R. Houba (plaatsvervangend lid, benoemd tot 01-01-2018)

 • Arbeidshygiënist Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)
 • Zelfstandig arbeidshygiënisch adviseur met de volgende activiteiten:
  - Arbeidshygiënist bij DPSO Arbozorg
  - Arbeidshygiënist bij het Expertise Centrum Toxicologie binnen Prevent Partner

Expertise:

 • Occupational exposure and risk assessment (specialized in chemical and biological agents)
 • Research and consultancy with regard to occupational respiratory diseases (both individual clinical cases and disease clusters in companies)

Nevenfuncties:

 • Gezondheidsraad:
  • Commissie ‘Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS)’ [permanente commissie]
  • Commissie Vacinatie werknemers (permanente commissie)
 • Lid ‘Arbo Management Team (AMT)’ voor beroepsgebonden infectieziekten (RIVM)
 • SDU & Vakmedianet: redacteur en auteur van een aantal vakinhoudelijke publicaties
 • Programma raad opleiding arbeidshygiëne van de PHOV opleiding in Utrecht
 • Lid International Scientific committee OSHNET School (Occupational Health & Safety NETworking in EASTern Europe) Turkije
 • Lid examancommissie opleiding 'Certified Chemical Safety Expert (CCSE)


Dhr. drs. A.W. van der Wielen (plaatsvervangend lid, benoemd tot 01-07-2018)
Deskundige chemische stoffen; gepensioneerd

Expertise:

 • Implementatie EU regelgeving in chemicals management, in het bijzonder REACH en CLP
 • Risicobeoordeling humaan en milieu
 • Classificatie en labelling

Nevenfuncties:

 • Consultant van AW-ChemAdvice met projecten voor overheid en het bedrijfsleven over chemicals management
 • Plaatsvervangend technisch lid van het College van Beroep (Board of Appeal) van European Chemicals Agency


Dhr. dr. ir. M. Wolfs (plaatsvervangend lid, benoemd tot 01-01-2018)
plv. Inspecteur Generaal, gepensioneerd

Expertise:

 • Chemie op gebied van biociden
 • Handhaving
 • Toezicht
 • Analyse methode
 • Nanotechnologie

Nevenfuncties:
Geen


Secretaris

Dr. ir. L.P. van Duijn (secretaris, geen lid van het college)
Directeur – secretaris (geen lid):

Nevenfunctie:

Voorzitter Goudagroep