College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Restrictiezin stapelen gewasbeschermingsmiddelen ter consultatie tot 25 september

Stapeling van gewasbeschermingsmiddelen betekent dat verschillende middelen met dezelfde werkzame stof na elkaar gebruikt worden voor hetzelfde toepassingsgebied. Kijkend naar de uitgangspunten voor de beoordeling en de toelating, heeft het Ctgb bezwaar tegen dit ongewenste gebruik. Dit gebruik gaat voorbij aan de op het etiket voorgeschreven en door het Ctgb beoordeelde frequentie van toepassen. Daarmee is deze praktijk mogelijk niet veilig voor mens, dier of milieu. Om dit ongewenste gebruik te voorkomen heeft het Ctgb een zin geformuleerd die in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) zal worden vermeld; namelijk:

Binnen hetzelfde toepassingsgebied is het niet toegestaan om met meerdere middelen op basis van dezelfde werkzame stof(fen) de laagste maximale toepassingsfrequentie van één van deze middelen zoals aangegeven op het WG te overschrijden.

De geschetste problematiek en de voorgestelde restrictiezin liggen momenteel voor ter consultatie. Met deze consultatie wil het Ctgb kennis nemen van de inzichten en standpunten van diverse partijen.

U kunt tot 25 september 2017 reageren door uw reactie te sturen naar:
saskia.beers@ctgb.nl én joke.werkman@ctgb.nl


Plan van aanpak 'Intrekken RUB' ter consultatie tot 10 september

Met ingang van 15 februari 2018 verdwijnt in ons land de zgn. ‘RUB-lijst’. Op deze lijst staan gewasbeschermingsmiddelen en biociden die voor 2007 zonder beoordeling tot de markt zijn toegelaten. Om producenten en distributeurs over deze intrekking te informeren en hen in de gelegenheid te stellen tijdig een toelating aan te vragen, heeft het Ctgb een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is vandaag gepubliceerd.

Belanghebbenden uit de sector kunnen er tot en met 10 september op reageren. De reacties neemt het Ctgb mee in het collegebesluit van 25 oktober aanstaande. Begin 2018 krijgen de producenten en distributeurs van RUB-middelen de gelegenheid deze bij het Ctgb aan te melden voor beoordeling. Middelen die niet tijdig worden aangemeld, zijn na 30 juni 2019 illegaal op de markt.

RUB

Op basis van de oude Bestrijdingsmiddelenwet kon de minister bestrijdingsmiddelen zonder beoordeling toelaten. Tussen 1962 en 2007 zijn er op basis van deze wet stoffen en middelen die gebruikt werden als gewasbeschermingsmiddel of biocide, op de zgn. RUB-lijst geplaats. Het gaat dan om bijvoorbeeld bier voor het bestrijden van slakken, zout al onkruidbestrijdingsmiddel of knoflook-, soja- en ui-extracten tegen insecten en schimmels; een deel van de RUB-middelen kan men rekenen tot de zgn. ‘groene’ of laag-risicomiddelen. Dergelijke toepassingen op de RUB-lijst passen niet binnen de nu geldende Europese Gewasbeschermingsmiddelen- en Biocidenverordeningen. Daarom heeft de toenmalige minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2012 het voornemen tot intrekken van de RUB-lijst gepubliceerd. Feitelijke intrekking is enkele malen uitgesteld, in afwachting van aanpassingen in relevante Europese regelgeving.

Aanmeldingsprocedure

In het nu voorgestelde traject wordt de huidige RUB-lijst beperkt tot die middelen die tijdig bij het Ctgb  zijn aangemeld voor een reguliere aanvraag. Producenten en distributeurs die met RUB-middelen op de markt willen blijven, krijgen begin 2018 de gelegenheid hun stoffen of middelen aan te melden. Na de aanmelding worden ze in de gelegenheid gesteld een beoordelingsdossier op te stellen, terwijl de stof of  het middel op de markt kan blijven. Het Ctgb publiceert uiterlijk 2 april 2018 een besluit met stoffen en middelen die gedurende de toelatingsprocedure op de markt mogen blijven. Voor alle andere, niet aangemelde RUB-stoffen en -middelen geldt dat ze nog tot en met 30 juni 2018 (af)geleverd mogen worden en (op)gebruikt mogen worden tot en met 30 juni 2019.


Consultatie: uw inbreng in Ctgb-beleidsuitwerking

Het Ctgb stelt de inbreng van betrokken bedrijven, NGO’s , burgers en mede-overheden op prijs bij het schrijven van beleid en de uitwerking daarvan. Op deze manier wil het Ctgb praktijk en maatschappelijke visies optimaal  meenemen in beleid en werkwijzen. Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we daarom op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij  belanghebbenden in de gelegenheid uw gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat dan voor besluitvorming naar het College gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consulatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op het beleidsconcept te reageren.