College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Zelfstandig Bestuursorgaan

Sinds het jaar 2000 is het Ctgb een zelfstandig, tarief gestuurd bestuursorgaan (ZBO). Onze onafhankelijke positie is wettelijk verankerd in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen. Dat betekent dat het Ctgb, ondersteunt door zijn secretariaat, besluiten neemt over de toelating van een middel zonder dat de politiek direct invloed kan uitoefenen op individuele besluiten. Het Ctgb is wel gehouden aan de algemene Europese en nationale regelgeving en beleidsregels. Toetsing op de juistheid van de beslissingen van het Ctgb is mogelijk via de bezwaarprocedure (zie Bezwaar en beroep).
 
Als tariefgestuurd ZBO is het Ctgb verantwoordelijk voor een kostendekkende bedrijfsvoering. De tarieven die het Ctgb voor de behandeling van aanvragen voor toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in rekening brengt, dienen kostendekkend te zijn. De overige activiteiten, waaronder beleidsadvisering, worden in rekening gebracht bij de beleidsverantwoordelijke ministeries. Het Ctgb legt verantwoording af aan de beleidsverantwoordelijke bewindslieden.