College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Bezwaar en beroep

Tegen de beslissingen van het Ctgb staat bezwaar en beroep open.

Zittingen Adviescommissie voor de bezwaarschriften

De zittingen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften vinden plaats in Regardz meeting center La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht. Bij niet beschikbaarheid wordt uitgeweken naar een andere locatie.

De zittingen van de adviescommissie zijn in beginsel openbaar. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf te melden bij het Ctgb.

Zittingsdagen 2017

Woensdag 18 januari
Woensdag 15 februari
Woensdag 15 maart
Woensdag 19 april
Woensdag 17 mei
Woensdag 14 juni
woensdag 5 juli
Woensdag 13 september
Woensdag 11 oktober
Woensdag 15 november
Woensdag 20 december

Bezwaar en beroep

Het bezwaarschrift en de bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriften kunnen ingediend worden door belanghebbenden, dat wil zeggen personen of instanties die rechtstreeks belang hebben bij een beslissing van het Ctgb. Indien een belanghebbende het niet eens is met een beslissing van het Ctgb, of als het Ctgb niet binnen de termijn die voor de beslissing geldt beslist, kan een belanghebbende bezwaar maken tegen (het uitblijven van) de beslissing. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag waarop een besluit bekend is gemaakt, schriftelijk ingediend te worden bij het Ctgb. Het Ctgb heeft de mogelijkheid om elektronisch bezwaar in te dienen niet opengesteld.

Het Ctgb zal op het bezwaarschrift reageren met een verweerschrift, waarin het een standpunt inneemt ten aanzien van het ingediende bezwaar. Om het College hierin goed te kunnen adviseren is de Adviescommissie voor de bezwaarschriften ingesteld.
De commissie heeft tot taak de betrokken partijen (bezwaarden, eventueel derde-belanghebbenden en het Ctgb) te horen, om vervolgens een openbaar advies aan het College uit te kunnen brengen over de te nemen beslissing op het bezwaar. Op basis van de bestreden beslissing, het bezwaarschrift, het verweerschrift en het advies van de Adviescommissie, neemt het Ctgb de beslissing op bezwaar. Deze beslissing wordt medegedeeld aan de betrokken partijen en wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
Gedurende de bezwaarschriftenprocedure werkt de beslissing. In de tussentijd kunnen er hierdoor voor belanghebbenden onherstelbare gevolgen ontstaan. Om die te voorkomen kunnen zij het College van Beroep voor het bedrijfsleven verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In de regel betekent dit dat de voorzieningenrechter de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt, kan schorsen voor zolang de bezwaarschriftenprocedure duurt. De beslissing werkt dan niet meer.

De adviescommissie voor de bezwaarschriften

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:
mw. mr. drs. J.H. Geerdink (voorzitter)
mr. drs. R. van Baaren
dhr. prof. dr. M. van den Berg
mw. mr. L.B. Bovendeert MSc
dr. W.H. van Eck
prof. dr. mr. B.M.J. van der Meulen
mw. prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens


Per zitting zal de commissie uit twee van de bovengenoemde leden én de voorzitter worden samengesteld.
Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014

Het beroep en de beroepsprocedure

Tegen een beslissing op bezwaar kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt beroep aantekenen bij het College van Beroep. De rechter neemt vervolgens het beroepschrift in behandeling. Als dit beroepschrift niet voldoet aan bepaalde formaliteiten wordt het niet-ontvankelijk verklaard. In de meeste gevallen echter zal het beroepschrift verder worden behandeld. De rechter zal dan aan het Ctgb een verweerschrift vragen en alle stukken opvragen die van belang zijn voor de beslissing op bezwaarschrift. Als die stukken binnen zijn onderzoekt de rechter de zaak verder.

Dit onderzoek mondt meestal uit in een rechtszitting, waarin de betrokkenen partijen voor de rechter  verschijnen  om hun standpunten toe te lichten en de vragen van de rechter te beantwoorden. Op basis van de stukken en de rechtszitting doet de rechter uitspraak.
Gedurende de beroepsprocedure werkt de beslissing. In de tussentijd kunnen er hierdoor voor  belanghebbenden onherstelbare gevolgen ontstaan. Om die te voorkomen kunnen zij het College van Beroep voor het bedrijfsleven verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In de regel betekent dit dat de voorzieningenrechter de beslissing waartegen beroep is ingesteld, kan schorsen voor zolang de beroepsprocedure duurt. De beslissing werkt dan niet meer.