Toelatinghouder wees attent op de gewijzigde classificatie van formaldehyde

Het Ctgb constateert dat toelatinghouders in een aantal gevallen de verplichtingen niet nakomen die volgen uit de gewijzigde CLP-classificatie van de stof formaldehyde. Tot op heden heeft het Ctgb slechts voor één toegelaten middel een dergelijke aanvraag ontvangen. Gezien de verzwaarde  classificatie van formaldehyde (carcinogeen 1B) wijst het Ctgb op de eigen verantwoordelijkheid die toelatinghouders hierin hebben om de etiketten aan te passen. De classificatie heeft geen directe gevolgen voor de toelating zelf maar spelen een rol bij de vernieuwing van de toelating. De Inspectie Leefomgeving en Transport is op de hoogte gesteld.

Rollen en verplichting bij wijziging classificatie van stoffen

De CLP-verordening 1272/2008 regelt de Classification (indeling), Labelling (etikettering) en Packaging (verpakking) van chemische stoffen en mengsels. Aanpassingen van de lijst zijn regelmatig noodzakelijk op grond van technische en wetenschappelijke vooruitgang. Sinds de inwerkingtreding, in 2009, van de CLP-verordening 1272/2008 hebben de bijlagen reeds verschillende wijzigingen ondergaan (de zogenoemde ATP’s). Het betreft aanpassingen in indeling, etikettering en verpakkingsvoorschriften en veranderingen in geharmoniseerde indelingen van stoffen in bijlage VI. Toelatinghouders dienen zelf aan de hand van deze wijzigingen hun toegelaten middelen te controleren én indien nodig een wijziging van het etiket bij het Ctgb aan te vragen.

In juni 2014 is de 6e ATP door de EC gepubliceerd, waaronder de nieuwe classificatie van formaldehyde. Toelatinghouders hadden tot 1 januari 2016 de tijd om op basis hiervan hun middelen te controleren en indien nodig een aanvraag voor wijzigingen van de etikettering bij het Ctgb in te dienen.
Gezien de zware classificatie van formaldehyde (carcinogeen 1B) wijst het Ctgb de toelatinghouders op de verantwoordelijkheid die zij hierin hebben. De betreffende toelatingen zijn terug te vinden in de toelatingendatabank. Tot op heden heeft het Ctgb slechts voor één toegelaten middel een dergelijke aanvraag ontvangen. De Inspectie Leefomgeving en Transport is op de hoogte gesteld.