Tijdelijke oplossing voor fout in grondgebonden oppervlaktewaterscenario GEM model

De versies 3.3.2 en 1.1.1 van het Greenhouse Emission Model (GEM) bevatten conceptuele fouten voor het grondgebonden oppervlaktewaterscenario. Hierdoor is het model niet te gebruiken om de blootstelling van oppervlaktewater vanuit grondgebonden kasteelten te bepalen (zie hier). De fouten worden veroorzaakt doordat het model gevoelig is voor de toepassingsdatum. In overleg met de ontwikkelaars is voor een tijdelijke oplossing gekozen om voor grondgebonden teelten in kassen toch een oppervlaktewaterblootstellingsbeoordeling te kunnen uitvoeren.

Uit een recent door de modelmakers uitgevoerde gevoeligheidsanalyse bleek dat de hoogste concentraties door het GEM model worden voorspeld op 30 mei. Deze datum moet daarom worden gebruikt in de modellering en bij meerdere toepassingsmomenten als laatste datum ingevoerd. Omdat deze tijdelijke oplossing nog enige onzekerheid bevat, moet de berekende oppervlaktewaterconcentratie uit GEM nog worden vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor van twee. De daaruit resulterende oppervlaktewaterconcentraties zijn te gebruiken voor de risicobeoordeling voor aquatische organismen.

Deze tijdelijke oplossing geldt tot een nieuwe versie van GEM beschikbaar is.