Extra uitleg over hanteren GEM (Greenhouse Emission Model)

Op 6 juli is er een bericht geplaatst over een tijdelijke oplossing voor de grondgebonden scenario’s van GEM. Dit bericht heeft verwarring veroorzaakt. Daarom enige uitleg:

  • De Guidance Protected Crops geeft de aanvrager de verplichting om emissie vanuit bedekte teelten met een model door te rekenen. Een mogelijk model is GEM.
  • Gebleken is dat de GEM-scenario’s voor grondgebonden, bedekte teelten zeer gevoelig zijn voor de datum waarop wordt getoetst. Dat is onhandig omdat wél een toepassingsdatum moet worden gekozen. Voor de eerste berekening is op basis van een aantal reken-exercities met twee verschillende stoffen door WUR de datum van 30 mei als beste optie uit de bus gekomen. Omdat één en ander met onzekerheden is omgeven, wordt voorlopig een veiligheidsfactor van twee gehanteerd.
  • Als het grondgebonden scenario van GEM als eerste tier wordt gebruikt (dat is de eerste zeef die gebruikt wordt) zijn middelen die daar doorheen komen zeker veilig.
  • Voor middelen die hier niet doorheen komen, kan met aanvullende berekeningen GEM ook gebruikt worden voor de tweede tier, tweede zeef. De aanvrager kan dan met redenen omkleed eigen berekeningen maken voor de verschillende toedieningsdata over de relevante periode. Daarmee kan de veiligheidsfactor van twee komen te vervallen.

Deze werkwijze geldt tot een nieuwe versie van GEM beschikbaar is.

Zoals boven opgemerkt: de aanvrager kan ook voor de tweede tier eigen berekeningen met een ander model gebruiken en is niet verplicht GEM toe te passen.