Herziene guidance voor slecht afbreekbare, giftige stoffen die zich ophopen

ECHA heeft het guidancedocument PBT/vPvB herzien. PBT/vPvB verwijst naar stoffen die Persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu) én Bioaccumulerend (zich ophopen in organismen) én Toxisch (giftig) zijn voor mensen of ecosystemen, of volgens de strengere criteria zeer (very) Persistent én zeer (very) Bioaccumulerend. Stoffen die voldoen aan deze criteria worden in principe niet goedgekeurd voor gebruik op de Europese markt. Voor biociden zijn een paar uitzonderingen.

Een stof die aan de PBT- of vPvB-criteria voldoet wordt niet goedgekeurd voor gebruik op de Europese markt. Uitzondering voor biociden is mogelijk als:

  • bij de toepassing van de stof emissie en blootstelling aan de stof kan worden uitgesloten,
  • de stof essentieel is om ernstig gevaar voor mens, dier of milieu te voorkomen en
  • het niet goedkeuren van de werkzame stof onevenredig grote negatieve gevolgen heeft ten opzichte van de risico’s door het gebruik van de stof.

Belangrijke herzieningen in de guidance betreffen de teststrategieën voor persistentie en bioaccumulatie en de beoordeling van stoffen met meerdere bestanddelen, verontreinigingen of toevoegingen.

De guidance is opgenomen in de update van de Evaluation Manual gewasbeschermingsmiddelen, in de general introduction. Deze update is begin november gepubliceerd. In de biocide Evaluation Manual staat de PBT/vBvP-guidance al vermeld.

Zie ook