Update Evaluation Manual beschikbaar

Sinds 1 januari 2018 is de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht. Het Ctgb verzoekt aanvragers bij het indienen van een dossier vanaf 1 maart 2018 de uitgangspunten van het gewijzigde Activiteitenbesluit in het nationaal addendum en het wettelijk gebruiksvoorschrift te hanteren. Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover. Naar aanleiding van de wijzigingen in het Activiteitenbesluit is de Evaluation Manual aangepast.

De aanpassingen zijn doorgevoerd in de onderdelen oppervlaktewater (Hoofdstuk 6, NL deel) en terrestrische niet-doelwitorganismen (Hoofdstuk 7, NL deel). De wijzigingen hebben met name betrekking op de driftdepositiewaarden voor de beoordeling van de risico’s voor waterorganismen en andere niet-doelwitorganismen in de open teelten.

Individuele driftreducerende technieken zijn nu, conform de DRT-classificatie, ingedeeld in klassen. In de nieuwe versie van de Evaluation Manual zijn de driftdepositiewaarden voor de verschillende klassen opgenomen. Ook wordt toegelicht hoe het Ctgb omgaat met de technieken waarvoor in het Activiteitenbesluit een overgangstermijn is bepaald, en hoe aanvullende driftreductie vanuit de risicobeoordeling door het Ctgb op het etiket wordt weergegeven.

Verder is gespecificeerd hoe de zuiveringseis van tenminste 95% voor organische stoffen in de glastuinbouw wordt meegenomen in de beoordeling.