Aanpassing etiketten rodenticiden per 1 maart 2018

Op 1 maart 2018 eindigt de respijttermijn voor de verkoop van rodenticiden waarvan de etikettering nog niet voldoet aan de 9-de ATP (Adaptation to Technical Progress) van de CLP verordening. Deze aanpassing van de verordening aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, heeft gevolgen voor de classificatie en labeling van rodenticiden. De respijttermijn om rodenticiden met etiketten die nog niet voldoen aan de 9-de ATP op te gebruiken, duurt dan nog een half jaar.

Voor biociden geldt dat het etiket niet mag worden aangepast zonder dat de toelating ook is aangepast. Alle wijzigingen in een etiket van een biocide moeten zijn voorgeschreven door een besluit van het Ctgb. Dit geldt ook voor etiketwijzigingen ten gevolge van de 9-de ATP van de CLP-verordening.

Voor een groot aantal rodenticiden is een aanvraag voor een vernieuwing van de toelating onder de biocidenverordening aangevraagd. Voor de rodenticiden op basis van anticoagulantia worden de wijzigingen in classificatie en labeling die nodig zijn om te voldoen aan de 9-de ATP van de CLP- verordening, meegenomen in de vernieuwingsaanvraag. Echter, de behandeling daarvan neemt meer tijd in beslag dan werd verwacht. In deze procedures is het Ctgb in veel gevallen afhankelijk van de snelheid waarmee andere lidstaten kunnen werken aan de beoordeling van deze vernieuwingsaanvragen. Het Ctgb streeft ernaar om de vernieuwingen voor 1 maart 2018 af te geven.

Om toelatinghouders van rodenticiden op basis van anticoagulantia waarvoor nog geen besluit op de vernieuwingsaanvraag genomen is vanaf 1 maart 2018 niet in de problemen te brengen, heeft het Ctgb overlegd met de inspectiediensten. De afspraak is nu dat de inspectie de geldende Ctgb-besluiten zal gebruiken voor haar handhavingsactiviteiten. Dat betekent dus dat als het Ctgb nog geen nieuw besluit voor toelating van deze producten heeft gegeven, wordt uitgegaan van het oude Ctgb-besluit.