Ctgb legt twee ontwerpbesluiten ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, liggen ontwerpbesluiten twee weken ter inzage. Graag vernemen wij in die periode uw eventuele schriftelijke zienswijze. De terinzageleggingen worden 8 maart 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 22 maart 2018.

  • Isonet T op basis van de werkzame stoffen (E,Z,Z)-3,8,1 1-Tetradecatrien-1 -yl acetate en (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate (blend)

Het middel is aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel tegen de tomatenmineermot (Tuta absoluta)door middel van feromonen middels automatische dispensers in de bedekte teelt van paprika, tomaten en aubergines. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

De werkzame stoffen (E,Z,Z)-3,8,1 1-Tetradecatrien-1 -yl acetate en (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate (blend) zijn niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

  • ADDICT GEL KAKKERLAKKEN op basis van de werkzame stof dinotefuran

Het middel is aangevraagd ter bestrijding van Duitse en Oosterse kakkerlakken.

Het betreft een middel voor professioneel gebruik.

De werkzame stof dinotefuran is niet eerder in Nederland in een biocide toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Zienswijzeprocedure

In een aantal gevallen bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het Ctgb. Bijvoorbeeld als het college wil besluiten tot toelating, voorlopige toelating of wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel of biocide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten.

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage op het kantoor van het Ctgb en zijn ook online in te zien. Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.