Ctgb legt twee ontwerpbesluiten ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, liggen ontwerpbesluiten twee weken ter inzage. Graag vernemen wij in die periode uw eventuele schriftelijke zienswijze. De terinzageleggingen zijn 9 april 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 23 april 2018.

Requiem Prime op basis van de werkzame stof Terpenoid blend QRD 460

Het middel wordt aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae m.u.v. tomaat tegen trips, witte vlieg en mijten en van de bedekte teelt van bloemisterijgewasssen tegen trips en mijten. Daarnaast zijn een groot aantal gebruiken in kleine teelten gehonoreerd (bedekte teelten van steenvruchten, aardbei, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, andijvie, veldsla, rucola, tuinkers, baby leaves, boon met peul, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil boomkwekerijgewassen, vaste planten en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen). Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
De werkzame stoffen Terpenoid blend QRD 460 zijn niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

URAGAN D2 / BLUEFUME op basis van de werkzame stof waterstofcyanide.

Het middel wordt toegepast als middel voor houtconservering, bestrijding van knaagdieren en bestrijding van insecten door middel van begassing. Het betreft een middel voor professioneel gebruik
De werkzame stof waterstofcyanide is niet eerder in Nederland in een biocide toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Zienswijzeprocedure

In een aantal gevallen bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het Ctgb. Bijvoorbeeld als het college wil besluiten tot toelating, voorlopige toelating of wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel of biocide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten.

De ontwerpbesluiten liggen ter inzage op het kantoor van het Ctgb en zijn ook in te zien op de website (zie onder het menu nieuws bij nieuwsberichten). Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.