Ctgb adviseert de minister van Landbouw over neonicotinoïden

Het Ctgb heeft minister Schouten van Landbouw geadviseerd over de voorstellen van de Europese Commissie om de goedkeuring van drie neonicotinoïden in te perken tot gebruik uitsluitend in kassen. Dit advies ging op 24 april 2018 naar de Tweede Kamer.

Neonicotinoïden zijn werkzame stoffen die gebruikt worden in diverse insecticiden. De Europese Commissie heeft op basis van een risicobeoordeling van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) over de risico’s voor bijen voorgesteld om de goedkeuring van de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam in te perken tot gebruik uitsluitend in kassen. Voor open teelten ziet de Europese Commissie aanleiding om de toepassingen geheel te verbieden.

Het Ctgb concludeert in het advies het volgende:

  • het Ctgb kan zich in het algemeen vinden in de beoordelingsrapporten van de EFSA;
  • de keuze van de Europese Commissie om geen ruimte te laten voor toepassingen waar de risico’s met maatregelen kunnen worden beperkt, leidt naar het oordeel van het Ctgb tot verdere inperkingen dan noodzakelijk, dat maakt besluiten kwetsbaar voor juridische procedures;
  • het college adviseert de minister de Europese Commissie te verzoeken de mogelijkheid van en noodzaak tot strengere risicobeperkende maatregelen – welke worden voorgeschreven op lidstaatniveau – mee te wegen en in het licht daarvan de voorstellen aan te passen.

Het Ctgb wijst in zijn advies op maatregelen, zoals geavanceerde zaadcoating- en zaaitechnieken of wachttijden voor het telen van bijaantrekkelijke volggewassen, om de blootstelling van bijen aan deze stoffen te beperken.

Het voorstel van de Europese Commissie komt naar verwachting op 27 april in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (SCoPAFF) ter stemming.

Kamerbrief over Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan gebruik van 3 neonicotinoïden.