Aanpassing restrictie- en attenderingszinnen

Het Ctgb heeft een overzicht opgesteld met eenduidige restrictie- en attenderingszinnen. Restrictiezinnen geven voorwaarden of condities aan waarbinnen een middel veilig kan worden gebruikt. Hierop wordt gecontroleerd. Attenderingszinnen wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. Het middel kan bij verkeerd gebruik bijvoorbeeld andere gewassen beschadigen of het water verontreinigen. Ook kan gewaarschuwd worden voor mogelijke schade aan ingezette bestuivers of natuurlijke vijanden.

De aangepaste zinnen worden vanaf 1 juni gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag. Bestaande etiketten worden niet met terugwerkende kracht aangepast.

Op het wettelijk gebruiksvoorschrift staan bij de toepassingsvoorwaarden restrictie- en attenderingszinnen. De set met restrictiezinnen dijde de afgelopen jaren steeds verder uit. Voor verschillende middelen waren sommige zinnen niet consistent geformuleerd, beoogden ze in meer of mindere mate hetzelfde of waren ze niet meer valide door veranderende regelgeving. In het project 'Eenduidige voorschriften' analyseerde het Ctgb samen met de NVWA en de Unie van Waterschappen de bestaande restrictiezinnen op handhaafbaarheid en naleefbaarheid.
Het resultaat is nu een set van eenduidiger zinnen, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen restrictiezinnen en attenderingszinnen die wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. De aangepaste restrictie- en attenderingszinnen staan in een overzicht.