Verruiming gebruik middelenpakket sierteelt

Het Ctgb en de NVWA hebben samen de kaders aangepast om te komen tot verruiming van het middelenpakket gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt. Daarvoor is gekeken naar:

  • de indeling in kleine gewasgroepen sierteelt,
  • het extrapolatiedocument werkzaamheid voor de sierteelt.

Aanvragers kunnen deze aanpassingen per direct gebruiken. De aanpassingen worden zo snel mogelijk opgenomen in de Evaluation Manual en de Registration Manual.

Indeling kleine gewasgroepen sierteelt

Voor de sierteelt is door het Ctgb in samenwerking met de NVWA een indeling in kleine gewasgroepen gemaakt die vanuit landbouwkundig perspectief en vanuit risicoperspectief logisch is. Deze indeling leidt ertoe dat de meeste gewasgroepen kleiner zijn dan het maximale areaal voor kleine teelten (1000 ha bedekte teelten, 5000 ha onbedekte teelten). Nu kunnen aanvragers via NLKUG of zonale artikel 51-aanvragen een uitbreiding aanvragen voor deze gewasgroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lijst indeling kleine gewasgroepen sierteelt.

Extrapolatiedocument werkzaamheid en fytotoxiciteit sierteelt

Dit document is aangepast zodat op basis van bestaande studies aanvragen kunnen worden gedaan voor toepassingen in de sierteelt. Dat is ook van belang voor andere aanvragen dan NLKUG of zonale artikel 51-aanvragen, zoals bijvoorbeeld zonale aanvragen. Het nieuwe extrapolatiedocument geeft ruimere mogelijkheden om vanuit bestaande studies voor andere teelten te extrapoleren naar sierteeltgewassen.