Ctgb legt ontwerpbesluit ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van onderstaand middel op basis van werkzame stoffen die niet eerder in Nederland zijn toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, ligt het  ontwerpbesluit twee weken ter inzage. Graag vernemen wij in die periode uw eventuele schriftelijke zienswijze. De terinzagelegging is 11 juni 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 25 juni 2018.

Tellus op basis van de werkzame stof Trichoderma gamsii ICC080 en Trichoderma asperellum ICC012

Het middel is aangevraagd als schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in de teelt van diverse soorten groenten, fruit, snijbloemen en potplanten.
De werkzame stoffen Trichoderma gamsii ICC080 en Trichoderma asperellum ICC012 zijn niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Zienswijzeprocedure

In een aantal gevallen bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het Ctgb. Bijvoorbeeld als het college wil besluiten tot toelating, voorlopige toelating of wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel of biocide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage op het kantoor van het Ctgb en is ook in te zien op de website (zie onder het menu nieuws bij nieuwsberichten). Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.