Ctgb legt twéé ontwerpbesluiten ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van werkzame stoffen die niet eerder in Nederland zijn toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, ligt een  ontwerpbesluit twee weken ter inzage. Graag vernemen wij in die periode uw eventuele schriftelijke zienswijze. De terinzagelegging wordt 6 juli 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 20 juli 2018.

DPX-QGU42 op basis van de werkzame stof oxathiapiproline

Dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van aardappelen, sla, uien, sjalotten en knoflook.

CLOSER op basis van de werkzame stof sulfoxaflor

Dit insectenbestrijdingsmiddel wordt voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae en bloemisterijgewassen.

Zienswijzeprocedure

In een aantal gevallen bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het Ctgb. Bijvoorbeeld als het college wil besluiten tot toelating, voorlopige toelating of wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel of biocide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage op het kantoor van het Ctgb en is ook online in te zien (zie hieronder). Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.