Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2018

Op 29 oktober 2019 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2018 gepubliceerd.

In de Atlas Bestrijdingsmiddelenatlas in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

De koppeling van landgebruik en normoverschrijdingen over de jaren 2016-2018 is nog niet beschikbaar. Zie uitleg over de koppeling met het landgebruik in de Atlas Bestrijdingsmiddelen in opppervlaktewater. Totdat deze beschikbaar is, zal voor het evalueren van de correlatie tussen normoverschrijding en landgebruik gebruik gemaakt moeten worden van de koppeling over 2015-2017.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2020 de data van 2018 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum Fate & behaviour (Part B, sectie 8).