Tip voor aanvrager: logboek bijhouden

Wij realiseren ons dat de huidige situatie met geheel of gedeeltelijk gesloten bedrijven, opgelegde beperkingen en thuiswerkende medewerkers invloed kan hebben op het werk aan dossiers of studies en dus op de termijnen op het indienen van dossiers of aanvullende gegevens. Op dit moment zijn daarover binnen de EU nog geen aanvullende afspraken gemaakt. Het Ctgb hanteert het uitgangspunt dat een besluit over derogatie van wettelijke termijnen uit Europese wetgeving een geharmoniseerde aanpak vraagt. Het ministerie van LNV hebben wij daarom gevraagd de Europese Commissie te verzoeken om uitstel van wettelijke termijnen te overwegen voor de verschillende processen voor werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor biociden heeft ECHA al informatie hierover gepubliceerd. Het kan handig zijn voor aanvragers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gedurende het maken van een dossier een gemotiveerd logboek bij te houden van vertragingen en beperkingen die u ervaart door de coronacrisis, zodat u deze informatie zo concreet mogelijk beschikbaar heeft. Wellicht dat een dergelijk logboek u op een later moment van pas komt. Dit sluit aan bij een suggestie van de Commissie aan ECPA.