Consultatie voorstel ‘Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen’

U kunt tot en met 30 juni 2020 reageren op de beleidsnotitie ‘Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen’. Met deze consultatie wil het Ctgb kennis nemen van de inzichten en standpunten van diverse partijen. Daarna neemt het college een besluit.

Het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen betekent dat in een teelt op hetzelfde perceel, dat is behandeld met een bepaald gewasbeschermingsmiddel, ook één of meer andere gewasbeschermingsmiddel(en) worden ingezet met een andere handelsnaam maar met dezelfde werkzame stof(fen) en dezelfde toepassingsgebied(en). Dit gestapeld gebruik is niet beoordeeld door het Ctgb en kan leiden tot normoverschrijdingen. Daarom werkt het Ctgb aan een maatregel om dit gestapeld gebruik te voorkomen. De maatregel die nu wordt geconsulteerd bestaat uit het opleggen van een maximale hoeveelheid werkzame stof per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid op het wettelijk gebruiksvoorschrift.