Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2019

In de atlas 'Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater' is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

Op 24 september 2020 is de update van deĀ Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2019 gepubliceerd.

In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2021 de data van 2019 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum Fate & behaviour (Part B, sectie 8).