Ctgb legt drie ontwerpbesluiten ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van onderstaande middelen op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, liggen de ontwerpbesluiten twee weken ter inzage. Graag vernemen wij in die periode uw eventuele schriftelijke zienswijze. De terinzageleggingen werden 3 november 2017 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 17 november 2017.

 • Dismozon Plus op basis van de werkzame stof magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate (MMPP)
  Dit middel wordt aangevraagd voor het desinfecteren van afwasbare harde oppervlakken en uitwendige oppervlakken van medische apparatuur in (isoleerafdelingen van) ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
  De werkzame stof magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate is niet eerder in Nederland in een biocide toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.
 • Elatus Era op basis van de werkzame stoffen benzovindiflupyr en prothioconazool
  Het middel wordt aangevraagd als schimmelbestrijdingsmiddel voor  een gewasbehandeling in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
  De werkzame stof benzovindiflupyr is niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.
 • Elatus Plus op basis van de werkzame stof benzovindiflupyr
  Het middel wordt aangevraagd als schimmelbestrijdingsmiddel voor een gewasbehandeling in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.
  De werkzame stof benzovindiflupyr is niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten; vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Zienswijzeprocedure

In een aantal gevallen bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij het Ctgb. Bijvoorbeeld als het college wil besluiten tot toelating, voorlopige toelating of wederzijdse erkenning van een gewasbeschermingsmiddel of biocide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage op het kantoor van het Ctgb en is ook in te zien op de website (zie onder het menu nieuws bij nieuwsberichten). Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.