Ctgb laat 83 procent van aangevraagde toepassingen toe

Het Ctgb nam in 2017 184 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 65 voor biociden. Zo’n besluit gaat over meerdere toepassingen van een middel. Van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen liet het Ctgb 83% toe en van de aangevraagde toepassingen voor biociden 84%. Respectievelijk 17 en 16% van de aangevraagde toepassingen werd afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Bij 59 en 33% zijn voor het besluit nog voorschriften aangescherpt, zodat consumenten en ook telers erop kunnen vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken – bij gebruik volgens voorschrift – veilig zijn. Het aantal toegelaten, afgewezen en gewijzigde toepassingen verschilt niet significant van voorgaande jaren.

Er was afgelopen jaar in maatschappij en media veel te doen over glyfosaat, bijensterfte, fipronil en residuen op aardbeien. Het gebruik van fipronil in kippenstallen was verboden, want het middel is niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis. Andere middelen en stoffen zijn wel toegelaten en daarvoor gelden wettelijke gebruiksvoorschriften. Het Ctgb laat een middel alleen toe als het veilig – voor mens, dier en milieu – te gebruiken is. Om dit vast te stellen, voert het een risicobeoordeling uit volgens Europese en zo nodig aanvullend, nationale criteria. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn dus in principe verboden, tenzij ze door het Ctgb zijn toegelaten. Deze besluiten en beoordelingsrapporten zijn openbaar.

Geïnteresseerden kunnen voor elk product het toelatingsbesluit en beoordelingsrapport raadplegen, en narekenen hoe een middel door de risicobeoordeling van het Ctgb is gekomen. En op grond waarvan het Ctgb heeft besloten dat het middel veilig te gebruiken is. Het Ctgb ging in de loop van het jaar over op een nieuw systeem voor de toelatingendatabank, met nieuwe functionaliteiten. Alle toegelaten middelen en hun toepassingen als gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn daarin terug te vinden, met (nog steeds) het toelatingsbesluit en beoordelingsrapport.