Beleidsnota Biociden met gewasbeschermingstoepassingen

Het Ctgb heeft het beleid voor het toelaten van biociden die gebruikt kunnen worden binnen de landbouw nader uitgewerkt. Daarbij is volledig aangesloten bij Europese afspraken en guidelines. Bestaande toelatingen worden niet opengebroken, maar voor nieuwe toelatingen en bij de herregistratie van de bestaande toelatingen onder de Biocidenverordening zal dit beleid worden uitgevoerd.

In de bijlage van de notitie zijn voor de betreffende werkzame stoffen voorbeeldvoorschriften gegeven, zoals die in het verleden zijn vastgesteld door het Ctgb. Per voorschrift is aangegeven of het voorschrift een biocideclaim of een gewasbeschermingsclaim betreft en of die claim in de toekomst nog mogelijk is binnen een biocidetoelating.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 21 augustus 2017 is een presentatie gegeven over biociden met gewasbeschermingstoepassingen.