Vacature Collegelid

Functieomschrijving

Het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb) zoekt een ervaren deskundige op het gebied van duurzame landbouw (in brede zin, inclusief bodemaspecten), geïntegreerde bestrijding en biologische bestrijding en die daarnaast affiniteit heeft met plantenziekten en plagen, die als Collegelid plaats wil nemen in het College.

Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Als Collegelid treedt u samen met de andere Collegeleden op als bevoegd autoriteit van de lidstaat Nederland. Het college is verantwoordelijk voor de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het opstellen van beoordelingsrapporten voor werkzame stoffen ten behoeve van Europese besluitvorming en advisering over deze stoffen.  Daarnaast adviseert het College bewindslieden, zowel gevraagd als ongevraagd. Het College stelt het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de organisatie vast.

Functie-eisen

 • U bent een ervaren deskundige op het gebied van duurzame landbouw (in brede zin, inclusief bodemaspecten), geïntegreerde bestrijding, biologische bestrijding en u heeft een wetenschappelijke achtergrond.
 • U heeft ervaring of affiniteit met de praktische toepassing van duurzaamheidsprincipes en met het behoud van natuurlijke rijkdom (in het kader van het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen of biociden).
 • U heeft affiniteit met plantenziekten en plagen.
 • U heeft ervaring op het gebied van risicobeoordeling.
 • U bent bekend met de Europese instituties op uw terrein.
 • Politiek-bestuurlijke ervaring binnen dit terrein is een pré.
 • U heeft affiniteit met het openbaar bestuur.
 • U heeft een aantoonbare internationale oriëntatie.
 • U bent bekend met de werkzaamheid van gewasbeschermingmiddelen en biociden, de milieurisico’s van gewasbeschermingmiddelen en biociden en de arbeidstoxicologische risico’s van gewasbeschermingmiddelen en biociden.
 • U heeft affiniteit met de toelatingssystematiek van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • U kunt onafhankelijk een oordeel vormen en bent besluitvaardig.
 • U kunt goed communiceren en hebt een teamgerichte instelling.

Arbeidsvoorwaarden

Vergoeding: € 1.990,57 per maand ( 20% van het maximum schaal 18 BBRA)
Contractduur: De Collegeleden worden door de minister van LNV voor een periode van 4 jaar aangesteld. Leden zijn ten hoogste tweemaal hernoembaar.

Bijzonderheden:

 • Het College vergadert maandelijks. De werkzaamheden van een Collegelid vergen een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per week.
 • Kandidaten die functies bekleden of werkzaamheden verrichten die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het College komen niet in aanmerking voor deze functie.
 • U wordt benoemd door de minister van LNV, op basis van een voordracht door het College.

Over het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De organisatie - College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en besluit over de toelating van deze middelen. Het Ctgb voert deze taak uit in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (gewasbeschermingsmiddelen) en Infrastructuur en Waterstaat (biociden).

Daarnaast zijn de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verantwoordelijk voor de aspecten volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. Het Ctgb neemt beslissingen op basis van (Europese) wet- en regelgeving van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en op basis van nationaal vastgesteld beleid van de 4 betrokken departementen.
Het College bestaat uit een voorzitter, 4 leden en 4 plaatsvervangende leden. Het lidmaatschap van het College vergt een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per week. Het College wordt ondersteund door een secretariaat dat de adviezen voorbereidt. Het secretariaat heeft een omvang van ca 150 fte en bestaat uit experts op de gebieden humane toxicologie, milieu, werkzaamheid en chemie.

De kwaliteit van de besluiten door het Ctgb moet zowel wetenschappelijk inhoudelijk als juridisch van hoog niveau zijn. Daarnaast is ook een doelmatig en doeltreffend besluitvormingsproces van belang.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het College is groot, omdat zij bijdraagt aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op nationaal en Europees niveau met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu. De werkzaamheden van het College zijn breed vertakt en de organisatie maakt deel uit van een dynamisch en internationaal netwerk. De politieke en maatschappelijke belangstelling voor het werk van het Ctgb is groot en het Ctgb onderhoudt dan ook vele contacten met de stakeholders.

Binnen het krachtenveld opereren zeer diverse partijen zoals bedrijven en milieu- en consumentenorganisaties, maar ook departementen, inspecties, researchbureaus, internationale commissies en gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Het Ctgb heeft te maken met verschillende en vaak tegengestelde belangen. Vanwege de harmonisatie van voor het Ctgb relevante regelgeving en het beoordelingsproces binnen Europa, is er sprake van toenemende samenwerking en afstemming tussen zusterinstituten binnen de overige lidstaten. Door de lange ervaring en hoge kwaliteit heeft het Ctgb een vooraanstaande positie binnen Europa verworven.

Het College bestaat uit onafhankelijke deskundigen en Collegeleden doen hun werk op persoonlijke titel.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag vóór 29 oktober 2019. Mail uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar vacatures@ctgb.nl, o.v.v. 19100521 Sollicitatie vacature Collegelid.

Meer informatie over de vacature

De heer ir. J.F. de Leeuw (voorzitter van het College), 06-51592158

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw I.van Geerenstein-Klarenbeek (manager bedrijfsvoering), 06-43257612 / 0317-471825