Vacature Lid Adviescommissie bezwaarschriften, deskundige

Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces.

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.


Wat….

De onafhankelijke en externe adviescommissie voor de bezwaarschriften van het Ctgb heeft tot taak het College te adviseren over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Door het vertrek van een van de commissieleden, zoekt het Ctgb een Lid Adviescommissie bezwaarschriften.


Waardoor…

De adviescommissie bezwaarschriften is een commissie bestaande uit externe juristen en inhoudelijk deskundigen. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden en wordt ondersteund door een secretaris. Momenteel bestaat de adviescommissie, naast de voorzitter, uit zes leden, zodat er per zitting voldoende leden zijn om de benodigde bezetting te kunnen realiseren.
De adviescommissie geeft het College advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Hiertoe houdt de adviescommissie een (openbare) hoorzitting indien zij dat nodig acht. Uiteraard is de adviescommissie bevoegd om rechtstreeks  alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen die nodig zijn om tot een gewogen advies te komen. Tevens kan de adviescommissie besluiten nader onderzoek te doen.


Waarmee…

 • WO opleiding en aantoonbare ervaring op één van de wetenschappelijke aspecten van het werkterrein van het Ctgb (toxicologie, milieu, arbeidsomstandigheden, werkzaamheid);
 • Affiniteit met toepassing van Nederlands en Europees recht;
 • Ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke, wetenschappelijke en internationale omgeving;
 • Kennis van risicobeoordeling;
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels;
 • Sterk in luisteren, samenvatten en doorvragen;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met het werk(terrein) van het Ctgb;
 • Analytisch, kritisch en oplossingsgericht.
   

Waarvoor...      

Leden van de adviescommissie worden door het College benoemd. Een lid van de adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het College en de ministeries waaraan het College verantwoording aflegt (LNV en I&W). Leden kunnen ook geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van het College.

Voorwaarden

 • Benoeming geldt voor een periode van 5 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.
 • De adviescommissie komt ca. 1 keer per maand bijeen.
 • Leden ontvangen een vastgestelde vergoeding per vergadering, evenals een reiskostenvergoeding.


Wanneer…

Als u aan bovenstaande eisen voldoet en u zich wilt inzetten voor onze adviescommissie voor bezwaarschriften, ontvangen wij graag uw sollicitatie. U kunt solliciteren door uw CV en schriftelijke motivatie vóór 1 augustus 2021 te mailen naar vacatures@ctgb.nl o.v.v. vacature 21062108 Adviescommissie bezwaarschriften. Gezien de huidige situatie rondom de Corona/Covid-19 maatregelen zullen de gesprekken via Webex plaatsvinden. Meer informatie over de adviescommissie voor de bezwaarschriften leest u hier. Meer informatie over de functie en de procedure kunt u opvragen bij Hanny Geerdink (voorzitter van de adviescommissie voor bezwaarschriften) via tel.nr. 0317-471810.