Vacature collegelid humane toxicologie met focus op beroepsmatige blootstelling

Functieomschrijving

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoekt een ervaren deskundige op het gebied van Humane toxicologie, die als Collegelid plaats wil nemen in het College.

Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  Als Collegelid treedt u samen met de andere Collegeleden op als bevoegd autoriteit van de lidstaat Nederland. Het College is verantwoordelijk voor de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het opstellen van beoordelingsrapporten voor werkzame stoffen ten behoeve van Europese besluitvorming en advisering over deze stoffen. Daarnaast adviseert het College bewindslieden, zowel gevraagd als ongevraagd. Het College stelt het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de organisatie vast.

Functie eisen

 • U heeft ervaring op het gebied van risicobeoordeling en bent bekend met de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, milieutoxicologische, arbeids- en niet-arbeidsgerelateerde risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zowel voor chemische alsook microbiologische middelen.
 • U heeft een academische achtergrond.
 • U kunt onafhankelijk een oordeel vormen en heeft het vermogen om in teamverband tot een gemeenschappelijk besluit te komen.
 • U kunt goed communiceren en heeft een teamgerichte instelling.
 • U heeft affiniteit met de toelatingsystematiek van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • U heeft een aantoonbare internationale oriëntatie en bent bekend met de Europese instituties (EFSA, ECHA, Europese Commissie) en (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van gewasbescherming en biociden.
 • U heeft affiniteit met het openbaar bestuur, politiek-bestuurlijke ervaring binnen dit terrein is een pré.

Aanvullende functie eisen expertisegebied Humane toxicologie met focus op beroepsmatige blootstelling

 • U heeft ervaring en achtergrond in humane toxicologie of epidemiologie.
 • U heeft kennis en ervaring op het gebied van arbeidshygiëne.
 • ERT is een pre.
 • U heeft ervaring op het gebied van blootstelling in relatie tot volksgezondheid.
 • U bent bekend met wetgeving op het gebied van classificatie.

Vergoeding en benoeming

Vaste vergoeding: thans € 2.004,50 per maand (20% van het maximum schaal 18 Cao Rijk)

Benoeming: u wordt op basis van een voordracht door het College benoemd door de minister van LNV voor een periode van 4 jaar. U bent ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

Bijzonderheden

 • Het College vergadert maandelijks.
 • De werkzaamheden van een Collegelid vergen een tijdsbesteding van gemiddeld 1 dag per week.
 • Kandidaten die functies bekleden of werkzaamheden verrichten die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het College komen niet in aanmerking voor deze functie.

Over de organisatie – College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en besluit over de toelating van deze middelen. Het Ctgb voert deze taak uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, voor gewasbeschermingsmiddelen) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W, voor biociden).

Daarnaast zijn de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verantwoordelijk voor de aspecten volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. Het Ctgb neemt beslissingen op basis van (Europese) wet- en regelgeving van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en op basis van nationaal vastgesteld beleid van de vier betrokken departementen.

Het College bestaat uit een voorzitter en 8 leden. Het lidmaatschap van het College vergt een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per week. Het College wordt ondersteund door een secretariaat dat de adviezen voorbereidt. Het secretariaat heeft een omvang van ongeveer 160 FTE en bestaat uit experts op de gebieden humane toxicologie, milieu, werkzaamheid en chemie. Daarnaast beschikt  het secretariaat over juridische en beleidsmatige expertise.

De kwaliteit van de besluiten door het Ctgb moeten zowel wetenschappelijk inhoudelijk als juridisch van hoog niveau zijn. Daarnaast is ook een doelmatig en doeltreffend besluitvormingsproces van belang.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het College is groot, omdat zij bijdraagt aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op nationaal en Europees niveau met het oog op veiligheid van mens, dier en milieu. De werkzaamheden van het College zijn breed vertakt en de organisatie maakt deel uit van een dynamisch en internationaal netwerk. De politieke en maatschappelijke belangstelling voor het werk van het Ctgb is groot en het Ctgb onderhoudt dan ook vele contacten met stakeholders.

Binnen het krachtenveld opereren zeer diverse partijen zoals brancheorganisaties, toepassers, bedrijven en milieu- en consumentenorganisaties, maar ook departementen, inspecties, researchbureaus, internationale commissies en gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Het Ctgb heeft te maken met verschillende en vaak tegengestelde belangen. Vanwege de harmonisatie van voor het Ctgb relevante regelgeving en het beoordelingsproces binnen Europa, is er sprake van toenemende samenwerking en afstemming tussen zusterinstituten binnen de overige lidstaten. Door de lange ervaring en hoge kwaliteit heeft het Ctgb een vooraanstaande positie binnen Europa verworven.

Het College bestaat uit onafhankelijke deskundigen en Collegeleden doen hun werk op persoonlijke titel.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer ir. J.F. de Leeuw, voorzitter van het College, telefoonnummer: 06-51592158.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw drs. N. Verlangen, teamleider P&O, telefoonnummer: 06-29234895.

Solliciteren

U kunt u motivatiebrief en CV uiterlijk 24 oktober 2021 sturen naar vacatures@ctgb.nl o.v.v. vacaturenummer 21100412,  Collegelid Humane toxicologie.