Vacature Plaatsvervangend collegelid (1 dag/week)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb) zoekt een ervaren deskundige op het gebied van moderne landbouwtechnieken, data science en innovatie die als plaatsvervangend collegelid plaats wil nemen in het college. De ontwikkelingen op dat gebied gaan snel en gaan in de richting van ‘personalized diagnostics/medicins’ zoals op het terrein van medicijnen. Dergelijke ontwikkelingen doen zich ook voor op het terrein van de biociden.

Over het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

We zijn een zelfstandig bestuursorgaan dat unieke taken uitvoert: we beoordelen, volgens in de wetgeving verankerde criteria en internationale afspraken, of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu. En of ze werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluiten we of middelen in Nederland verkocht en gebruikt mogen worden. Verder stellen we duidelijke voorschriften verplicht, die minimaal op het etiket moeten staan. Onze medewerkers hebben een hoog specialistisch kennisniveau.

Als plv. collegelid bent u samen met de andere collegeleden verantwoordelijk voor het besluiten over toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het accorderen van beoordelingsrapporten voor werkzame stoffen ten behoeve van Europese besluitvorming. Daarnaast adviseert het college bewindslieden, zowel gevraagd als ongevraagd. Het college stelt het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de organisatie vast.

Dit bent u

 • Een ervaren deskundige op het gebied van moderne landbouwtechnieken, data science en innovatie, en het toepassen daarvan op grote schaal, bijvoorbeeld precisietoepassingen.
 • Een dergelijke ontwikkeling is ook gaande voor biociden en dat zal naar verwachting de komende jaren intensiveren. Daarom zoeken we iemand die ook affiniteit heeft met techniek en innovatie op het gebied van biociden.
 • Praktijkervaring en een wetenschappelijke achtergrond is een pré.
 • Ervaring op het gebied van risicobeoordeling en risico management.
 • Politiek-bestuurlijke ervaring binnen dit terrein is een pré.
 • Affiniteit met het openbaar bestuur.
 • Een aantoonbare internationale oriëntatie en bekend met de Europese instituties op jouw terrein.
 • Bekend met de werkzaamheid van gewasbeschermingmiddelen en biociden, de milieurisico’s van gewasbeschermingmiddelen en biociden en de arbeidstoxicologische risico’s van gewasbeschermingmiddelen en biociden.
 • Affiniteit met de toelatingssystematiek van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • In staat onafhankelijk een oordeel te vormen en besluitvaardig.
 • Je kunt goed communiceren en hebt een teamgerichte instelling.

Dit bieden wij u

Vergoeding:                         € 2206,64 per maand (20% van het maximum schaal 18
                                               Cao Rijk)
Contractduur:                      De collegeleden worden door de minister van LNV voor
                                               een periode van 4 jaar aangesteld.
                                               Leden zijn ten hoogste tweemaal hernoembaar.

Bijzonderheden:

 • Het college vergadert maandelijks. De werkzaamheden van een plaatsvervangend collegelid vergen een tijdsbeslag van gemiddeld
  1 dag per week.
 • Kandidaten die functies bekleden of werkzaamheden verrichten die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het college komen niet in aanmerking voor deze functie.
 • U wordt benoemd door de minister van LNV, op basis van een voordracht door het college.

De organisatie - College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Ctgb is een uitvoeringsorganisatie. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onze eigenaar en beleidsverantwoordelijk voor de toelatingssystematiek voor gewasbeschermingsmiddelen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de toelatingssystematiek voor biociden. Daarnaast zijn de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beleidsverantwoordelijk voor de aspecten volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. Het Ctgb neemt beslissingen op basis van (Europese) wet- en regelgeving van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en op basis van nationaal vastgesteld beleid van de 4 betrokken departementen.
Het college bestaat uit een voorzitter, 4 leden en 4 plaatsvervangende leden. Het plaatsvervangend lidmaatschap van het college vergt een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per week. Het college wordt ondersteund door een secretariaat dat de adviezen voorbereidt. Het secretariaat heeft een omvang van
ca. 153 fte en bestaat uit experts op de gebieden humane toxicologie, milieu, werkzaamheid en chemie.

De kwaliteit van de besluiten door het Ctgb moet zowel wetenschappelijk inhoudelijk als juridisch van hoog niveau zijn. Daarnaast is ook een doelmatig en doeltreffend besluitvormingsproces van belang.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het college is groot, omdat zij bijdraagt aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op nationaal en Europees niveau met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.
De werkzaamheden van het college zijn breed vertakt en de organisatie maakt deel uit van een dynamisch en internationaal netwerk. De politieke en maatschappelijke belangstelling voor het werk van het Ctgb is groot en het Ctgb onderhoudt dan ook vele contacten met de stakeholders. Binnen deze brede scope komt het college tot besluitvorming, binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders en procedures, en neemt daarbij risico management overwegingen mee.

Binnen het krachtenveld opereren zeer diverse partijen zoals bedrijven en milieu- en consumentenorganisaties, maar ook departementen, inspecties, researchbureaus, internationale commissies en gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Het Ctgb heeft te maken met verschillende en vaak tegengestelde belangen. Vanwege de harmonisatie van voor het Ctgb relevante regelgeving en het beoordelingsproces binnen Europa, is er sprake van toenemende samenwerking en afstemming tussen zusterinstituten binnen de overige lidstaten. Door de lange ervaring en hoge kwaliteit heeft het Ctgb een vooraanstaande positie binnen Europa verworven.

Het college bestaat uit onafhankelijke deskundigen en collegeleden doen hun werk op persoonlijke titel.

Meer informatie over de vacature

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de
heer drs. R.T.T. van Lint, voorzitter van het college, 06 29662175
(telefoonnummer secretariaat).

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

U kunt uw motivatiebrief en CV uiterlijk 7 december 2023 sturen naar vacatures@ctgb.nl o.v.v. vacature Collegelid.
Het sollicitatiegesprek staat gepland op 15 december 2023.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met
mevrouw I. van Geerenstein-Klarenbeek, manager bedrijfsvoering,
06 43257612 / 0317 471825.