Profielschets collegelid

Het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb) zoekt een ervaren deskundige op het gebied van innovatie (digitalisering / data science / robotica / smart farming / milieutechnologie) met betrekking tot het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die als collegelid plaats wil nemen in het college. Formeel betreft het een positie als plaatsvervangend collegelid, maar in de praktijk is er geen onderscheid tussen collegeleden en plaatsvervangende collegeleden.

Over het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

We zijn een zelfstandig bestuursorgaan dat unieke taken uitvoert: we beoordelen, volgens in de wetgeving verankerde criteria en internationale afspraken, of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu. En of ze werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluiten we of middelen in Nederland verkocht en gebruikt mogen worden. Verder stellen we duidelijke voorschriften verplicht, die minimaal op het etiket moeten staan. Onze medewerkers hebben een hoog specialistisch kennisniveau.

Europees en nationaal zijn er hoge ambities voor verduurzaming (zie voor meer informatie de Ctgb meerjarenstrategie 2024-2027). Innovaties (bijv. in toepassingstechnieken en in ‘type’ stoffen) spelen hierbij een belangrijke rol, met name om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te reduceren.

Als collegelid bent u samen met de andere collegeleden verantwoordelijk voor het besluiten over toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het accorderen van beoordelingsrapporten voor werkzame stoffen ten behoeve van Europese besluitvorming. Daarnaast adviseert het college bewindslieden, zowel gevraagd als ongevraagd. Het college stelt het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de organisatie vast.

Dit ben jij

 • Een ervaren deskundige op het gebied van innovatie (digitalisering/data science/robotica/smart farming/milieutechnologie) met betrekking tot het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • In staat zijn om kennis op terrein van innovatie te vertalen naar risicobeoordeling en risicomanagement van stoffen en middelen.
 • Praktijkervaring en een wetenschappelijke achtergrond is een pré.
 • Affiniteit met het openbaar bestuur. Politiek-bestuurlijke ervaring binnen dit terrein is een pré.
 • Een aantoonbare internationale oriëntatie en bekend met de Europese instituties op jouw terrein.
 • Bekend met de werkzaamheid van gewasbeschermingmiddelen en biociden, de milieurisico’s van gewasbeschermingmiddelen en biociden en de arbeidstoxicologische risico’s van gewasbeschermingmiddelen en biociden.
 • Affiniteit met de toelatingssystematiek van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • In staat onafhankelijk een oordeel te vormen en besluitvaardig.
 • Je kunt goed communiceren en hebt een teamgerichte instelling.

Dit bieden wij je

Vergoeding:     € 2.206,64 per maand (20% van het maximum schaal 18 Cao Rijk)
Contractduur:  De collegeleden worden door de minister van LNV voor een periode van vier jaar aangesteld. Leden zijn ten hoogste tweemaal hernoembaar.

Bijzonderheden:

 • Het college vergadert maandelijks. De werkzaamheden van een (plaatsvervangend) collegelid vergen een tijdsbeslag van gemiddeld één dag per week.
 • Kandidaten die functies bekleden of werkzaamheden verrichten die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het college komen niet in aanmerking voor deze functie.
 • Je wordt benoemd door de minister van LNV, op basis van een voordracht door het college.

De organisatie - College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Ctgb is een uitvoeringsorganisatie. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onze eigenaar en beleidsverantwoordelijk voor de toelatingssystematiek voor gewasbeschermingsmiddelen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de toelatingssystematiek voor biociden. Daarnaast zijn de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beleidsverantwoordelijk voor de aspecten volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. Het Ctgb neemt beslissingen op basis van (Europese) wet- en regelgeving van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en op basis van nationaal vastgesteld beleid van de 4 betrokken departementen.
Het college bestaat uit een voorzitter, vier leden en vier plaatsvervangende leden.
Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het college vergt een tijdsbeslag van gemiddeld 1 dag per week. Het college wordt ondersteund door een secretariaat dat de adviezen voorbereidt. Het secretariaat heeft een omvang van ca. 153 fte en bestaat uit experts op de gebieden humane toxicologie, milieu, werkzaamheid en chemie.

De kwaliteit van de besluiten door het Ctgb moet zowel wetenschappelijk inhoudelijk als juridisch van hoog niveau zijn. Daarnaast is ook een doelmatig en doeltreffend besluitvormingsproces van belang.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het college is groot omdat het bijdraagt aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op nationaal en Europees niveau met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.
De werkzaamheden van het college zijn breed vertakt en de organisatie maakt deel uit van een dynamisch en internationaal netwerk. De politieke en maatschappelijke belangstelling voor het werk van het Ctgb is groot en het Ctgb onderhoudt dan ook vele contacten met de stakeholders. Binnen deze brede scope komt het college tot besluitvorming, binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders en procedures, en neemt daarbij risicomanagement overwegingen mee.

Binnen het krachtenveld opereren zeer diverse partijen zoals bedrijven en milieu- en consumentenorganisaties, maar ook ministeries, inspecties, researchbureaus, internationale commissies en gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Het Ctgb heeft te maken met verschillende en vaak tegengestelde belangen. Vanwege de harmonisatie van voor het Ctgb relevante regelgeving en het beoordelingsproces binnen Europa, is er sprake van toenemende samenwerking en afstemming tussen zusterinstituten binnen de overige lidstaten. Door de lange ervaring en hoge kwaliteit heeft het Ctgb een vooraanstaande positie binnen Europa verworven.

Het college bestaat uit onafhankelijke deskundigen en collegeleden doen hun werk op persoonlijke titel.

Meer informatie over de vacature

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer drs. R.J.T. van Lint, voorzitter van het college, 06 31075258 (telefoonnummer secretariaat).

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

U kunt uw motivatiebrief en CV uiterlijk 3 maart 2024 sturen naar vacatures@ctgb.nl o.v.v. vacature collegelid. Het sollicitatiegesprek staat gepland op 8 maart 2024 in de ochtend.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met mevrouw I. van Geerenstein-Klarenbeek, manager Bedrijfsvoering, 06 43257612 / 0317 471825.