Restrictie- en attenderingszinnen

Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen kunnen aanvullende voorschriften voorgeschreven worden. Dit kunnen restricties in het gebruik zijn maar ook een attendering over het gebruik. De restrictie- en attenderingszinnen volgen uit de risicobeoordeling of zijn aangevraagd door de aanvrager van het middel.

Restrictiezinnen geven voorwaarden of condities aan waarbinnen een middel veilig kan worden gebruikt. Hierop wordt gecontroleerd door handhavende instanties.

Als bij een nieuw gewasbeschermingsmiddel een restrictie of een attendering nodig is, kan de aanvrager een zin uit de nieuwe set vermelden. Het kan voorkomen dat uit de risicobeoordeling of op verzoek van de aanvrager een zin nodig is die niet in de huidige lijsten voorkomt. In dat geval kan een nieuwe zin worden toegevoegd. Dit gebeurt in overleg tussen de aanvrager en het Ctgb. Ook wordt gekeken of deze nieuwe zin naleefbaar en/of handhaafbaar is. Daarom wordt een nieuwe zin ook altijd ter advies voorgelegd aan de NVWA en de Unie van Waterschappen.

Daarnaast is er een aparte lijst met attenderingszinnen, die wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. Het middel kan bijvoorbeeld bij verkeerd gebruik andere gewassen beschadigen of het water verontreinigen. Ook kan gewaarschuwd worden voor mogelijke schade aan ingezette bestuivers of natuurlijke vijanden. Deze zinnen beginnen met ‘Let op: ’. Beide typen zinnen volgen uit de beoordeling van de aspecten.

De aangepaste zinnen worden vanaf 1 april 2019 gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag. Bestaande etiketten worden niet met terugwerkende kracht aangepast.