Vertrouwelijkheid en openbaarmaking van gegevens

Bij het indienen van de aanvraag kan de aanvrager op grond van artikel 63 van de verordening het Ctgb vragen om bepaalde informatie, waaronder bepaalde delen van het dossier, als vertrouwelijk te behandelen en deze informatie fysiek scheiden.

De aanvrager moet gelijktijdig de volledige lijst van onderzoeken en die van test- en studieverslagen waarvoor op grond van artikel 59 om gegevensbescherming wordt verzocht, in dienen. Bij een verzoek om toegang tot informatie beslist de lidstaat die de aanvraag behandelt welke informatie vertrouwelijk moet worden behandeld (PPPR (EC) 1107/2009 artikel 33 (4-6)).

Artikel 63 bepaalt dat de persoon die verzoekt om de informatie als vertrouwelijk te behandelen, verifieerbaar bewijs moet overleggen waaruit blijkt dat de openbaarmaking van de informatie zijn commerciƫle belangen, of de bescherming van de privacy en de integriteit van het individu zou kunnen ondermijnen.

Van een aantal gegevens wordt aangenomen dat dit vertrouwelijke informatie betreft. Het gaat dan om:

 • productiemethode
 • de specificatie van de onzuiverheid van de werkzame stof behalve die toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch relevant zijn
 • de resultaten over productiepartijen van de werkzame stof die onzuiverheden bevatten
 • de methode voor de analyse van onzuiverheden in de werkzame stof zoals die geproduceerd wordt behalve voor methoden die toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch relevant zijn
 • de banden tussen een producent of importeur en de aanvrager of de houder van de toelating
 • informatie over de volledige samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel
 • namen en adressen van personen die betrokken zijn bij tests op gewervelde dieren

Overigens laat deze regeling onverlet de bepalingen uit Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie.

Tegenover de bepaling omtrent vertrouwelijkheid bepaalt artikel 57 van de verordening dat de volgende informatie over toegelaten middelen elektronisch ter beschikking van het publiek moeten worden gesteld:

 • de naam of firmanaam van de houder van de toelating en het toelatingsnummer
 • de handelsnaam van het middel
 • het soort preparaat
 • de naam en het gehalte van alle werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten die het middel bevat
 • de classificatie in de standaard zinnen inzake gevaren en veiligheid
 • de toegelaten gebruiksdoeleinden
 • de redenen waarom een toelating is ingetrokken, voor zover die verband houden met de veiligheid
 • de lijst van kleine toepassingen
 • de lijst van parallelle vergunningen.