Restrictie- en attenderingszinnen

Restrictiezinnen geven voorwaarden of condities aan waarbinnen een middel veilig kan worden gebruikt. Hierop wordt gecontroleerd door handhavende instanties. Attenderingszinnen wijzen op een mogelijk risico bij een bepaald gebruik. Het middel kan bijvoorbeeld bij verkeerd gebruik andere gewassen beschadigen of het water verontreinigen. Ook kan gewaarschuwd worden voor mogelijke schade aan ingezette bestuivers of natuurlijke vijanden. Deze zinnen beginnen met ‘Let op: ’. Beide typen zinnen volgen uit de beoordeling van de aspecten.

Grijs gearceerde zijn standaard zinnen vastgesteld in de verordening over etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen (EU nr. 547/2011). Hierbij is de wettelijke vertaling gevolgd.

De aangepaste zinnen worden vanaf 1 april 2019 gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag. Bestaande etiketten worden niet met terugwerkende kracht aangepast.