Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2017

Op 1 november 2018 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2017 gepubliceerd.

In de bestrijdingsmiddelenatlas is te zien welke middelen er voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

In de risicobeoordeling betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2019 de data van 2017 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum ‘Fate & behaviour’.