Gebruik van biociden in de landbouw

Nieuwe biociden en bestaande biociden na herregistratie, mogen binnen de landbouw slechts gebruikt worden als ze toegelaten zijn voor algemene hygiëne. Een biocide dat specifiek gericht is op de bescherming van planten of plantaardige producten is dus niet meer mogelijk. Bijvoorbeeld een middel voor de algemene desinfectie van lege kassen is geen biocide omdat kassen bestemd zijn om gewassen te kweken. Voor zo’n toepassing is een toelating als gewasbeschermingsmiddel nodig.

Voor de praktische uitwerking is de onderstaande tabel opgesteld. Omdat het beleid vooral voor desinfectie van belang is, is de tabel gericht op de toepassing van desinfectiemiddelen.

Desinfectantia

Gewasbeschermingsmiddel*

Biocide*

Organisme

tegen specifieke plantpathogenen

algemene hygiëne

Doel

bescherming van planten of plantaardige producten

van te voren is niet duidelijk of het gaat om de bescherming van planten of van mensen, dieren of zaken

Gebruik binnen de landbouw

als minstens aan één van de bovenstaande voorwaarden (organisme of doel) wordt voldaan

als aan beide bovenstaande voorwaarden (organisme én doel) wordt voldaan

 * Indien een product een zodanige claim heeft dat het een gewasbeschermingsmiddel betreft dan is het geen biocide (art 2 lid 2i BPR).

De mate waarin biociden daadwerkelijk nog binnen de landbouw gebruikt mogen blijven worden, is afhankelijk van de afstemming tussen toelatinghouders en het Ctgb. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van bovenstaande tabel.​

Wat betekent dit voor toelatinghouders van biociden?

Toelatinghouders wordt aangeraden hun toegelaten desinfectiemiddelen te screenen op onacceptabele claims volgens bovenstaand nieuw beleid. In overleg met gebruikers en hun brancheorganisaties kan dan een overzicht gemaakt worden van toepassingen waarvoor die in de toekomst niet meer zijn toegelaten. Voor die toepassingen kan een toelating als gewasbeschermingsmiddel worden aangevraagd (eventueel via wederzijdse erkenning).

Wat betekent dit voor gebruikers?

Gebruikers wordt aangeraden om, in overleg met hun brancheorganisatie, in gesprek te gaan met leveranciers en toelatinghouders om aan te geven welke toepassingen voor hen essentieel zijn. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de keuze van middelen die zij voor desinfectie willen inzetten. Als na invoering van het nieuwe beleid een toegelaten biocide wordt ingezet om een hygiëneprobleem op te lossen dat in feite een gewasbeschermingsprobleem is, dan is dat onjuist gebruik van het toegelaten biocide waarbij niet gegarandeerd kan worden dat het middel effectief en veilig is.

Wat kan het Ctgb doen?

Het Ctgb kan op vragen van toelatinghouders aangeven welke claims binnen biocidetoelatingen acceptabel zijn en welke claims niet. Het kan ook informatie geven over de mogelijkheden om een biocidedossier over te zetten naar een gewasbeschermingsdossier en de kosten daarvan. Dat kan aan de hand van concrete dossiers en concrete vragen.

Voor meer informatie zie:

  • de beleidsnotitie Biociden met gewasbeschermingstoepassingen. In de bijlage van de notitie zijn voor de betreffende werkzame stoffen voorbeeldvoorschriften gegeven, zoals die in het verleden zijn vastgesteld door het Ctgb. Per voorschrift is, uitgaande van bovenstaand schema, aangegeven of het voorschrift een biocideclaim of een gewasbeschermingsclaim betreft en of die claim in de toekomst nog mogelijk is binnen een biocidetoelating.
  • de presentatie over dit onderwerp tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 21 augustus 2017.