Classificatie-update van CLP-verordening

Op 4 mei 2017 is de 10de ATP (Commission Regulation (EU) 2017/776) van de CLP-verordening (classificatie, labeling and packaging) gepubliceerd. De aanpassingen zijn vanaf eind mei in werking getreden. Van een aantal stoffen is de classificatie ingrijpend gewijzigd. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten.

Doorlopend wordt getoetst of de classificatie (indeling) van stoffen nog voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Aanpassingen worden regelmatig gepubliceerd in een zogenoemde ATP (adaption to technical and scientific progress). In de 10de ATP is de tekst aangepast omdat de stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de preparatenrichtlijn (99/45/EG) zijn ingetrokken.

Classificatie werkzame stoffen

Ook is de lijst met geharmoniseerde classificatie en labelling (C&L) van stoffen bijgewerkt (CLP bijlage VI). Hierop staan onder meer een aantal werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vanaf nu worden daarin ook de acute toxiciteitsschattingen (ATEs) opgenomen. Deze worden gebruikt worden om de acute toxiciteit van een middel te berekenen als daarvoor geen studies beschikbaar zijn. Het Ctgb neemt de nieuwe of gewijzigde classificatie van stoffen volgens de 10de ATP mee in de etikettering van middelen die in aanvraag zijn.
Voor bestaande toelatingen is naleving van deze nieuwe geharmoniseerde indelingen niet onmiddellijk verplicht, om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van de middelen aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 1 december 2018.

Wijzigingsaanvraag

Als de classificatie van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Het kan zijn dat zij het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocidenregister van de ECHA (European Chemicals Agency).

Aanpassing guidance

ECHA heeft ook de Guidance on the application of the CLP Criteria (versie 5.0) en Guidance on labelling and packaging (versie 3.0) aangepast.