Bij het opstellen van beleid en de uitwerking daarvan, krijgt het Ctgb graag een inbreng van bedrijven, NGO’s, burgers en mede-overheden. Zo wil het Ctgb praktijk en maatschappelijke visies optimaal meenemen in beleid en werkwijzen.

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we daarom op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Op dit moment ligt het concept bestuursreglement toelatingsprocedure ter consultatie.

Consultatie concept bestuursreglement toelatingsprocedure; 9 augustus 2018

Belanghebbenden zijn uitnodigd om binnen een termijn van 3 weken een schriftelijke zienswijze in te dienen bij het team juristen op het concept bestuursreglement toelatingsprocedure. Na afloop van de procedure worden de zienswijzen openbaar gemaakt.

Bestuursreglement toelatingsprocedure

Sinds de inwerkingtreding van het ‘Besluit bestuursreglement regeling gewasbescherming en biociden Ctgb 2007’ en het ‘Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008’, zijn de regels waaraan deze besluiten de nadere uitvoering geven, belangrijk gewijzigd. De richtlijnen zijn vervangen door rechtstreeks werkende verordeningen, nationale regels zijn daardoor veelal overbodig geworden en ingetrokken. Beide bestuursreglementen dienden aan deze nieuwe situatie te worden aangepast.

In de Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor gewasbeschermingsmiddelen en met de Verordening (EU) nr. 528/2012 voor biociden is veel regelgeving vastgelegd, waardoor een groot deel van het oude Besluit bestuursreglement regeling gewasbescherming en biociden Ctgb 2007 overbodig is. Dit nieuwe ‘Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018’ geeft waar nodig een aanvulling op het toepasselijk recht voor de procedures met betrekking tot de toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide tot de Nederlandse markt.

Consultatie Restrictiezin stapelen gewasbeschermingsmiddelen, 25 september 2017

In september 2017 lag het voorstel voor het vermelden van een restrictiezin ter voorkoming van de maximale toepassingsfrequentie (stapelen) in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) ter consultatie. Het college besloot de reacties n.a.v. de consultatie mee te wegen in het besluit.

Consultatie Plan van aanpak 'Intrekking RUB', 10 september 2017

In september 2017 lag het voorgenomen traject voor het intrekken van 'RUB-middelen' ter consultatie. In oktober stemde het college in met het  plan van aanpak om de 'RUB-middelen' onder de Europese wetgeving te brengen. De reacties n.a.v. de consultatie zijn in het definitieve plan verwerkt.