Consultatie beleidsuitwerking

Het Ctgb wil praktijkervaring en maatschappelijke visie meewegen bij het uitwerken van beleid en werkwijzen. Bij het opstellen daarvan krijgt het Ctgb graag inbreng van bedrijven, NGO’s, burgers en mede-overheden. Nieuw beleid en nieuwe beleidsuitwerkingen worden daarom gedurende enkele weken op deze pagina openbaar geconsulteerd.

Gesloten consultatie

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we daarom op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Herijking vermelden van Product Stewardshipzinnen en Emissie Reductie Plan-zinnen op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift

In de Collegevergadering van 26 juni 2019 is de notitie ‘Herijking standpunt en werkwijze omtrent het vermelden van Product Stewardshipzinnen en Emissie Reductie Plan zinnen op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift’ besproken. Het College besloot om het voorgenomen gewijzigde beleid voor een stakeholderconsultatie aan te bieden, alvorens een definitief besluit te nemen.

Het Ctgb ontvangt soms verzoeken van toelatinghouders om restrictiezinnen toe te voegen aan een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel in het kader van Product Stewardship (PS). Daarnaast komt het voor dat een toelatinghouder een voorstel tot uitbreiding en/of wijziging van een WG doet ter uitvoering van een Emissiereductieplan (ERP). In 2017 heeft het Ctgb de huidige werkwijze vastgelegd over het opnemen van PS-zinnen en ERP-zinnen op het WG. Het Ctgb was van mening dat initiatieven van toelatinghouders om “verder” te gaan dan op grond van de risicobeoordeling noodzakelijk was om tot acceptabele risico’s te komen, waar mogelijk, moeten worden ondersteund.

Nu is de basale vraag gerezen of dit binnen de bevoegdheid van het Ctgb valt. Het Ctgb beoordeelt uitsluitend de risico’s van een gewasbeschermingsmiddel en welke restricties eventueel nodig zijn om tot een veilig gebruik te komen. Met andere woorden: gebruikers en toelatinghouders mogen ervan uitgaan dat de door het Ctgb voorgeschreven beperkingen nodig zijn ter bescherming van mens, dier of milieu en worden aangesproken op naleving hiervan. Het Ctgb loopt bovendien mogelijk (aansprakelijkheids)risico’s voor negatieve gevolgen van de beperking. Uit een WG moet afgeleid kunnen worden of een restrictie primair is gericht op het wegnemen van onacceptabele risico’s voor mens, dier en/of milieu, of dat de restrictie- of attenderingszin vanuit PS op het WG wordt vermeld. Dit alles overwegende is het voorstel geen PS-zinnen meer op te nemen in het WG.

Een Emissiereductieplan (ERP) wordt door een toelatinghouder opgesteld en vervolgens afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een structurele overschrijding van de Kaderrichtlijn Water (KRW)-norm zoveel mogelijk teniet te doen. Een onderdeel van een ERP kan een wijziging van een WG inhouden. Het Ctgb onderkent het belang van de ministeries met deze gerichte aanpak te komen tot emissiereductie van een feitelijke, onderbouwde normoverschrijding. Het College is daarom van mening dat het wenselijk is dat het Ctgb de mogelijkheid biedt dat deze ERP-zinnen op het WG worden vermeld.

Het voorgenomen besluit lag tot en met 6 september 2019 ter consultatie.