Bij het opstellen van beleid en de uitwerking daarvan, krijgt het Ctgb graag een inbreng van bedrijven, NGO’s, burgers en mede-overheden. Zo wil het Ctgb praktijk en maatschappelijke visies optimaal meenemen in beleid en werkwijzen.

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we daarom op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Op dit moment ligt er geen beleidsstuk ter consultatie.

Internationale consultatie ECHA

Openbare raadpleging werkzame stof cholecalciferol voor biociden

Op grond van uitsluitingscriteria voor biociden worden bepaalde werkzame stoffen niet goedgekeurd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk; bijvoorbeeld als de kwaal veel erger is dan het middel. Oftewel, het niet goedkeuren van deze stof heeft een onevenredig negatieve invloed op samenleving in verhouding tot het risico voor de volksgezondheid bij het gebruik van deze stof.

Voordat de besluitvorming plaatsvindt, roept ECHA via een openbare raadpleging op om gemotiveerde bijdragen in te dienen om aan te tonen of de stof wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor een afwijking van de uitsluitingscriteria. Daarbij hecht ECHA bijzondere waarde aan informatie over het al dan niet bestaan van geschikte alternatieven.

Tot 7 april a.s. kunnen bijdragen m.b.t. de openbare raadpleging over de werkzame stof cholecalciferol bij ECHA worden ingediend.

Consultatie Restrictiezin stapelen gewasbeschermingsmiddelen, 25 september 2017

In september 2017 lag het voorstel voor het vermelden van een restrictiezin ter voorkoming van de maximale toepassingsfrequentie (stapelen) in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) ter consultatie. Het college besloot hierover het volgende:

De reacties n.a.v. de consultatie zijn in het besluit meegewogen.

Consultatie Plan van aanpak 'Intrekking RUB', 10 september 2017

In september 2017 lag het voorgenomen traject voor het intrekken van 'RUB-middelen' ter consultatie. In oktober stemde het college in met het  plan van aanpak om de 'RUB-middelen' onder de Europese wetgeving te brengen. De reacties n.a.v. de consultatie zijn in het definitieve plan verwerkt.