Bij het opstellen van beleid en de uitwerking daarvan, krijgt het Ctgb graag een inbreng van bedrijven, NGO’s, burgers en mede-overheden. Zo wil het Ctgb praktijk en maatschappelijke visies optimaal meenemen in beleid en werkwijzen.

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we daarom op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Op dit moment ligt er geen beleidsstuk ter consultatie.

Consultatie Plan van aanpak 'Intrekking RUB', september 2017

In september 2017 lag het voorgenomen traject voor het intrekken van 'RUB-middelen' ter consultatie. In oktober stemde het college in met het  plan van aanpak om de 'RUB-middelen' onder de Europese wetgeving te brengen. De reacties n.a.v. de consultatie zijn in het definitieve plan verwerkt.