Consultatie beleidsuitwerking

Het Ctgb wil ervaring uit de praktijk en visies uit de maatschappij meewegen bij het uitwerken van beleid en werkwijzen. Nieuw beleid en nieuwe beleidsuitwerkingen worden daarom gedurende enkele weken op deze pagina openbaar geconsulteerd, zodat bedrijven, ngo’s, burgers en mede-overheden daarop hun inbreng kunnen leveren.

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Consultatietermijn maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen is gesloten

Het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen betekent dat in een teelt op hetzelfde perceel, dat is behandeld met een bepaald gewasbeschermingsmiddel, ook één of meer andere gewasbeschermingsmiddel(en) worden ingezet met een andere handelsnaam maar met dezelfde werkzame stof(fen) en dezelfde toepassingsgebied(en). Er zijn sterke aanwijzingen dat gestapeld gebruik kan resulteren in normoverschrijdingen in oppervlaktewater. Gestapeld gebruik wordt nog niet afgedekt door het huidige toetsingskader. Het ministerie van LNV heeft het Ctgb gevraagd oplossingen uit te werken waarmee het opeenvolgend gebruik van verschillende middelen op basis van dezelfde werkzame stof wordt tegen gegaan.

Het Ctgb wil dit stapsgewijs aanpakken, te beginnen met het ingrijpen in de toelating van middelen op basis van een viertal werkzame stoffen waarbij jaren achtereen relatief grote normoverschrijdingen in het oppervlaktewater zijn geconstateerd, en waarbij de NVWA landbouwkundig gezien gestapeld gebruik ziet als reële mogelijkheid. Deze ingreep bestaat uit het opleggen van een maximale hoeveelheid werkzame stof per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid op het WG. Hierdoor wordt gestapeld gebruik met die stof voorkomen: dat leidt immers tot meer kilo’s per hectare dan het door het Ctgb vastgestelde maximum.

De consultatietermijn is voorbij; de maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen lag tot en met 30 juni ter consultatie.