Afgeronde consultaties

Hieronder staan -  ter informatie - de afgeronde consultaties.

Concept bestuursreglement toelatingsprocedure; 9 augustus 2018

Belanghebbenden zijn in augustus 2018 uitnodigd om (binnen een termijn van 3 weken) een schriftelijke zienswijze in te dienen bij het team juristen op het concept bestuursreglement toelatingsprocedure. Na afloop van de procedure zijn de zienswijzen openbaar gemaakt.

Bestuursreglement toelatingsprocedure

Sinds de inwerkingtreding van het ‘Besluit bestuursreglement regeling gewasbescherming en biociden Ctgb 2007’ en het ‘Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008’, zijn de regels waaraan deze besluiten de nadere uitvoering geven, belangrijk gewijzigd. De richtlijnen zijn vervangen door rechtstreeks werkende verordeningen, nationale regels zijn daardoor veelal overbodig geworden en ingetrokken. Beide bestuursreglementen dienden aan deze nieuwe situatie te worden aangepast.

In de Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor gewasbeschermingsmiddelen en met de Verordening (EU) nr. 528/2012 voor biociden is veel regelgeving vastgelegd, waardoor een groot deel van het oude Besluit bestuursreglement regeling gewasbescherming en biociden Ctgb 2007 overbodig is. Het vernieuwe ‘Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018’ geeft waar nodig een aanvulling op het toepasselijk recht voor de procedures met betrekking tot de toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide tot de Nederlandse markt. Na goedkeuring door de minister tradt het Betruursreglement op de dag van publicatie (17 december 2018) in de Staatscourant in werking.

Notitie ‘Vergelijking uitkomsten Europese en Nederlandse beoordelingen met betrekking tot spuitdrift’, 18 oktober 2018

In de Collegevergadering van 25 april 2018 is de notitie ‘Vergelijking uitkomsten Europese en Nederlandse beoordelingen met betrekking tot spuitdrift’ besproken. Het College stemde in met het voorstel om het voorgenomen gewijzigde beleid voor een consultatie aan te bieden, alvorens een definitief besluit over de te volgen werkwijze te nemen. Deze consultatie sloot op 16 november 2018.

Bij zonale toelating met Nederland als cMS (betrokken lidstaat) en bij wederzijdse erkenning wordt voor spuitdrift naast een beoordeling volgens Europese methodiek ook een beoordeling volgens nationale methodiek uitgevoerd. Het Ctgb heeft de verschillen in uitkomst tussen de nationale en EU-methodiek voor spuitdrift geanalyseerd. Deze analyse is beschreven in de notitie ‘Vergelijking uitkomsten Europese en Nederlandse beoordelingen met betrekking tot spuitdrift’. Uitgangspunt hierbij was dat in principe, waar mogelijk, Europese harmonisatie in de wijze van beoordelen wordt nagestreefd, terwijl tegelijkertijd het huidige beschermingsniveau van de driftgerelelateerde beschermdoelen (niet-doelwitarthropoden, niet-doelwitplanten en waterorganismen) behouden wordt.

Melden van nieuwe informatie op grond van artikel 56 Verordening Gewasbeschermingsmiddelen en artikel  47 Biocidenverordening

Deze werkwijze voor het melden van nieuwe informatie heeft het Ctgb in het najaar van 2018 ter consultatie voorgelegd; de consultatie sloot op 19 november 2018.

Nieuwe informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier en milieu veroorzaakt door een toegelaten middel moeten onmiddellijk bij het Ctgb worden gemeld. Toelatinghouders hebben deze wettelijke verplichting voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op grond van artikel  56 van de Verordening 1107/2009 en voor een toegelaten biociden op grond van artikel 47 van de Biocidenverordening 528/2012. Daarnaast moet de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel minder acute informatie aan het Ctgb melden met een jaarlijkse melding. Voor beide meldingen is een meldingsformulier opgesteld. Het formulier voor de jaarlijkse melding zal met de jaarlijkse vergoeding aan de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel worden opgestuurd. Dit zal voor het eerst in februari 2019 zijn.

Afgeronde consultaties in 2017

Consultatie Restrictiezin stapelen gewasbeschermingsmiddelen, 25 september 2017

In september 2017 lag het voorstel voor het vermelden van een restrictiezin ter voorkoming van de maximale toepassingsfrequentie (stapelen) in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) ter consultatie. Het college besloot de reacties n.a.v. de consultatie mee te wegen in het besluit.

Consultatie Plan van aanpak 'Intrekking RUB', 10 september 2017

In september 2017 lag het voorgenomen traject voor het intrekken van 'RUB-middelen' ter consultatie. In oktober stemde het college in met het  plan van aanpak om de 'RUB-middelen' onder de Europese wetgeving te brengen. De reacties n.a.v. de consultatie zijn in het definitieve plan verwerkt.