Vrijstellingen desinfectiemiddelen

Vanwege dreigende tekort aan desinfectiemiddelen verleent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijstellingen voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Dit geeft een ruimer aanbod aan middelen die ingezet kunnen worden tegen het coronavirus in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.

Bekijk ook de informatie over het aanvragen van een toelating voor een vrijgesteld desinfectiemiddel.

Tijdelijke vrijstellingen desinfectiemiddelen

Vrijstelling handdesinfectiemiddelen

Volgens de Nederlandse biocidenregelgeving mogen alleen desinfectiemiddelen met een toelating van het Ctgb op de markt worden gebracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdelijke vrijstellingen van de toelatingsplicht verleend voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Dit geeft een ruimer aanbod aan middelen die ingezet kunnen worden tegen het coronavirus in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.

Vanaf 5 maart 2021 mogen alleen toegelaten middelen en middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus. De vrijgestelde middelen staan in de bijlage van de vrijstellingsbesluiten en de toegelaten middelen staan in onze toelatingenbank.

In de bijlage van de vrijstellingsbesluiten staan middelen genoemd die voor 1 februari een aanvraag bij het Ctgb hebben ingediend. Zij zijn tijdelijk vrijgesteld van toelatingsplicht. Dit betekent concreet dat deze middelen tot de afgifte van het toelatingsbesluit op de markt gebracht mogen worden en gebruikt mogen worden. Er is geen mogelijkheid meer om aan de lijst vrijgestelde middelen te worden toegevoegd. De deadline hiervoor was 1 februari 2021.

Onder deze vrijstellingen valt het gebruik door medewerkers, vanwege professionele activiteiten, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving. Bezoekers en klanten dienen op locatie geïnformeerd te worden over goed en veilig gebruik van het desbetreffende middel. De met deze vrijstellingen gemoeide desinfectiemiddelen mogen niet worden aangeprezen dan wel worden verkocht op de consumentenmarkt. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze middelen alleen bestemd zijn voor het professioneel gebruik en niet voor particulier (niet-professioneel) gebruik, dus in de privésfeer.

Vrijstelling voor de luchtvaartsector

Professionele gebruikers in de luchtvaart sector mogen op basis van de Derde tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021 de middelen Cee Bee A18-S, Ki-ose 380, Ki-ose 390, Ki-ose 321 t/m 325 en TASKI Sani 4 in 1 Plus spray gebruiken voor desinfectie van oppervlakken in cabines van luchtvaartuigen. De vrijstelling is verleend tot en met 8 februari 2022 onder de voorwaarden zoals genoemd in het besluit tot vrijstelling.