Toegelaten basisstoffen

Basisstoffen zijn voor een ander doel dan gewasbeschermingsdoeleinden op de markt, maar zijn daarnaast nuttig als gewasbeschermingsmiddel. Een basisstof (basic substance) is een werkzame stof die:

  • in de basis een verminderd risicoprofiel met zich meebrengt; en
  • geen intrinsieke eigenschappen heeft die hormoonontregelende, neurotoxische of immunotoxische effecten veroorzaken.

Toegelaten basisstoffen

Voor iedere basisstof is Nederlandstalige informatie voor de gebruikers beschikbaar. De officiële gebruiksvoorwaarden en de vereisten voor de basisstoffen zijn vermeld in het review report van de betreffende stof, deze zijn te raadplegen via de EU Pesticides database. In de deze databank kan via uitgebreid zoeken (advanced search) informatie over het type werkzame stof 'basisstof' worden geraadpleegd.

Criteria voor basisstoffen

  • Een basisstof is al beoordeeld in overeenstemming met andere communautaire wetgeving (levensmiddelen, cosmetica, chemische grondstof).
  • Een basisstof heeft geen onmiddellijk of uitgesteld schadelijk effect op de gezondheid van mens en dier, noch een onaanvaardbaar effect op het milieu.

Goedgekeurde basisstoffen mogen worden gebruikt voor alleen het goedgekeurde gebruik. Een stof/middel mag na goedkeuring als basisstof (conform Verordening 1107/2009/EC) niet op de markt worden gebracht als gewasbeschermings­middel. Als op het etiket alleen het gebruik als gewasbeschermingsmiddel staat, dan is een toelating als gewasbeschermingsmiddel nodig!

Aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend door elke belanghebbende, met inbegrip van de lidstaten zelf. Een aanvraag kan worden ingediend aan de hand van het sjabloon opgenomen in bijlage I van de Leidraad basisstoffen.

Toelating

Een basisstof wordt door de Commissie toegelaten na een wetenschappelijke beoordeling door EFSA én na raadpleging van alle lidstaten. De hele procedure duurt ongeveer een jaar. Een toelating van een basisstof heeft geen expiratie data (ongelimiteerde tijd) en er geldt geen bescherming van de aanvraaggegevens.

Etikettering

De volgende regels moeten worden gevolgd bij het etiketteren van basisstoffen:

  • Het product mag niet in een andere samenstelling op de markt worden gebracht dan het product dat is goedgekeurd als basisstof.
  • Het product mag niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht. Op de belangrijkste zijde van de verpakking mag daarom (in woord en/of beeld geen melding worden gemaakt (of de suggestie worden gewekt) van een gewasbeschermingstoepassing. Indien dit wel wordt gedaan, dan is een toelating als gewasbeschermingsmiddel nodig.
  • De belangrijkste zijde van de verpakking is gelijk aan die van het oorspronkelijke product (indien het product ook voor andere doeleinden op de markt is), en/of maakt prominent melding van het oorspronkelijke gebruik van het product en/of vermeldt de naam van de basisstof.
  • Op de belangrijkste zijde van de verpakking mag daarnaast kort melding worden gemaakt dat het middel is goedgekeurd als basisstof volgens art. 23 van Verordening 1107/2009/EC, en wordt bij voorkeur verwezen naar meer informatie op een website, bijsluiter en/of andere en minder belangrijke kant van de verpakking.
  • Wanneer wordt verwezen naar website, bijsluiter of andere (minder belangrijke) kant van de verpakking, dan mag daar informatie worden gegeven over de toepassing(en) en de voorwaarden waarvoor het middel als basisstof is goedgekeurd (zoals informatie over het goed landbouwkundig gebruik van het middel en instructies voor een veilig gebruik). Deze informatie moet overeenkomen met de voorschriften zoals deze bij de Europese goedkeuring als basisstof zijn vastgesteld en zoals vertaald te vinden zijn op de Ctgb-website. Wanneer informatie op de andere (minder belangrijke) kant van de verpakking wordt gegeven, dan mag de tekst niet prominent aanwezig zijn.
  • Op de verpakking moeten alle vermeldingen staan die verplicht zijn voor het oorspronkelijke gebruik waarvoor het middel op de markt werd gebracht zoals bijvoorbeeld (veiligheids)symbolen, waarschuwingszinnen, aanwezigheid van allergenen, bijzondere aanbevelingen, etc.