Toegelaten basisstoffen

Een basisstof (basic substance) is een werkzame stof die:

  • in de basis een verminderd risicoprofiel met zich meebrengt; en
  • geen intrinsieke eigenschappen heeft die hormoonontregelende, neurotoxische of immunotoxische effecten veroorzaken; en
  • niet voornamelijk gebruikt wordt als gewasbeschermingsmiddel maar toch nuttig is als gewasbeschermingsmiddel, hetzij rechtstreeks, hetzij in een product dat bestaat uit de stof en een gewone verdunner; en
  • niet op de markt wordt gebracht als een gewasbeschermingsmiddel.

Toegelaten basisstoffen

Voor iedere basisstof is Nederlandstalige informatie voor de gebruikers beschikbaar. De officiële gebruiksvoorwaarden en de vereisten voor de basisstoffen zijn vermeld in het review report van de betreffende stof, deze zijn te raadplegen via de EU Pesticides database. In de deze databank kan via uitgebreid zoeken (advanced search) informatie over het type werkzame stof 'basisstof' worden geraadpleegd.

Criteria voor basisstoffen

  • Een basisstof is al beoordeeld in overeenstemming met andere communautaire wetgeving (levensmiddelen, cosmetica, chemische grondstof).
  • Een basisstof heeft geen onmiddellijk of uitgesteld schadelijk effect op de gezondheid van mens en dier, noch een onaanvaardbaar effect op het milieu.

Aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend door elke belanghebbende, met inbegrip van de lidstaten zelf. Een aanvraag kan worden ingediend aan de hand van het sjabloon opgenomen in bijlage I van de Leidraad basisstoffen.

Toelating

Een basisstof wordt door de Commissie toegelaten na een wetenschappelijke beoordeling door EFSA én na raadpleging van alle lidstaten. De hele procedure duurt ongeveer een jaar. Een toelating van een basisstof heeft geen expiratie data (ongelimiteerde tijd) en er geldt geen bescherming van de aanvraaggegevens.

Zie ook ons onderwerpdossier over Laag risico middelen.