Verbod op vermijdbaar gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen, dus ook die op basis van de werkzame stof glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw. Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken. Deze inperking van het gebruik en de daarop geldende uitzonderingen, staan (nog) niet vermeld op het etiket (WG) van de betreffende middelen. (Zie verder het besluit en de regeling).

Op dit gebruiksverbod gelden onder meer de volgende uitzonderingen

In artikel 8.2 van de ministeriële regeling worden in totaal zes typen locaties genoemd waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft toegestaan. Deze locaties waren deels al opgenomen in de regeling in het kader van het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde terreinen. De uitbreiding van het verbod naar alle terreinen buiten de landbouw heeft gevolgen voor de reikwijdte van de uitzonderingen. Tenzij anders is aangegeven geldt een uitzondering zowel voor bestrijding van ongewenste organismen op onverharde als op verharde terreinen.

Dit zijn de zes typen locaties:

a. locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;

b. het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;

c. spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:

    1° het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of;

    2° inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;

d. locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.

e. locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden, en

f. locaties waar een elektrische installatie voor hoogspanning aanwezig is waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking.

Het besluit is niet van toepassing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor het behandelen van stobben in, op of langs weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.

Verder zijn er uitzonderingen op het verbod i.v.m. de noodzakelijke bescherming van mens, dier of milieu (artikel 8.3) en specifieke terreinen voor sport en recreatie (artikel 8.4).

Onze Belgische bezoekers verwijzen we graag naar de officiële website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.