Zal de EU-goedkeuring van glyfosaat worden vernieuwd?

De Europese Commissie is in overleg met de lidstaten een beslissing aan het voorbereiden over de eventuele vernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat.
De commissie heeft reeds een eerste voorstel besproken met de lidstaten. Het gaat om een voorstel tot vernieuwing van de goedkeuring, waarbij een aantal bepalingen zijn opgenomen om alle bezorgdheid die uit de EU-evaluatie naar voor kwam te ondervangen. Deze bepalingen zijn:

  • Een verbod op de hulpstof POE-tallowamine in gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat;
  • Een afspraak om de goedkeuring van glyfosaat te herzien zodra zou blijken dat glyfosaat in toepassing van Verordening (EG) nr. 1272/2008 als kankerverwekkende stof in de categorie 1A of 1B moet worden ingedeeld;
  • Een vereiste tot het indienen op korte termijn (tegen 01/08/16) van gegevens die moeten bevestigen dat glyfosaat geen endocriene (hormoonverstorende)¬† werking vertoont;
  • Een vereiste dat de lidstaten in het kader van de nationale toelatingsprocedure zich er van verzekeren dat glyfosaathoudende¬† gewasbeschermingsmiddelen geen genotoxische eigenschappen vertonen;
  • Een vereiste dat de lidstaten in het kader van de nationale toelatingsprocedure bijzondere aandacht moeten besteden aan de effecten op gewervelde landdieren.